گروه مطالعات اجتماعی شوشتر(متوسطه اول)

این وبلاگ درجهت ارائه مطالب دروس علوم اجتمایی دوره راهنمایی و استفاده معلمان ودانش اموزان عزیز میباشد

سوالات درس 15 مطالعات
نویسنده : حمزه نیا - ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۸
 

  

درس 15

 

 

1-- گردشگر کیست؟


  

درس 15

 

 

1-- گردشگر کیست؟

بهکسانیکهمحلاقامتیاکارخودرابهطورموقتترکمیکنندوبرایاستراحتیاگردشودیدنیامطالعهٔ

مکانهایتاریخیوطبیعی،بهسفرمیروندگردشگر  میگویند.

 

2—گردشگری با چه اهدافی صورت می گیرد؟(انواع گردشگری کدام است؟)

 

1- با هدف استراحت وتفریح

2- باهدف زیارت اماکن مقدس

3- باهدف مطالعه آثار تاریخی

4- باهدف بازدید از نمایشگاهها یا گردهایی های علمی

5- باهدف طبیعت گردی

 

 

3—گردشگری از چه نظر اهمیت دارد؟

1- آشنایی با پدیده های زیبای طبیعی و مکانهای تاریخی و فرهنگی

2- افزایش اطلاعات درباره مکانها و آداب و رسوم مردم  

3-ایجاد شغل های جدید مانند هتل داری – دفاتر فروش بلیط ، دفاتر حمل ونقل ،فروش صنایع دستی وغذاها وشیرینی های محلی

 

4—مهمترین وسیله مورد نیاز گردشگری چیست؟

نقشه

 

5—هنگام گردشگری نقشه چه کمکی به می کند؟

نقشههابهماکمکمیکنندتامکانهایجدیدرابهترپیداکنیموسریعترخودرابهآنجابرسانیم. بدوننقشهممکناستمسیرهارااشتباهکنیمیازمانزیادیبرایپیداکردنیکمکانصرفکنیم.

 

6—مهمترین نقشه مورد نیاز هنگام سفر چه نقشه ای است؟

نقشه راه ها

 

7—بر روی نقشه ی راهها چه چیزهایی قابل مشاهده است؟

برروینقشهٔراهها،جادههایاصلیوفرعیوهمچنینمکانهایخدماتیچونرستورانها،تعمیرگاهها،پمپبنزینها،نمازخانهونظایرآنمشخصشدهاست

 

8- مقیاس نقشه در سفر چه کاربردی دارد؟

. بااستفادهازمقیاسنقشهٔراههامیتوانیدحسابکنیدچقدرازروستایاشهریکهمیخواهیدبهآنسفرکنید،فاصلهدارید.