گروه مطالعات اجتماعی شوشتر(متوسطه اول)

این وبلاگ درجهت ارائه مطالب دروس علوم اجتمایی دوره راهنمایی و استفاده معلمان ودانش اموزان عزیز میباشد

درس 17 .
نویسنده : حمزه نیا - ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۸
 

 

 

درس 17

.


 

 

درس 17

 

1—میراث فرهنگی چیست؟

میراث،یعنیارثوهرچیزیکهازگذشتگانونیاکانوپدرانبهمارسیدهباشد. بخشیازچیزهاییکهازگذشتگانبرایمابهجایماندهاست،میراثفرهنگی  است.

2—چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟

میراثفرهنگیهمهٔچیزهایارزشمندیاستکهبهفرهنگ٭یکملتمربوطمیشود. اینچیزها،حاصلزندگیوتلاشمردمیاستکهدرگذشتهزندگیمیکرده اندوازیکنسلبهنسلدیگررسیدهاست.

3—میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟

میراثفرهنگیممکناستچیزهایمادیمثلظرفها،سکه ها،کتیبهها،فرشها،کتابهایقدیمیوبناهایتاریخی،مساجدوامامزاده هاباشد. همچنینممکناستچیزهایغیرمادیمثلاعتقادات،زبانوآدابورسومیباشدکهازگذشتهبهمارسیدهاست.

4—چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟

ازآنجاکهایرانجایگاهتمدنهایکهنوقدیمیترینسکونتگاههایبشریاست،دارایمیراثفرهنگیبسیارزیادوباارزشاستکهبخشیازآندرموزههانگهداریمیشود.

5—چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟

میراثفرهنگیبههمهٔمردمیککشورمتعلقاست

6—تاریخ چه علمی است؟

علمتاریخعبارتاستازمطالعهٔزندگیانسانهادرگذشته.

7—فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟

آشناییباگذشتهبهماکمکمیکندتازمانحالرابهتربفهمیم. ماازمطالعهٔرویدادهاوزندگیِمردمانگذشتهمیتوانیمپندبگیریموازتجربه هایآنهادرزندگیامروزاستفادهکنیم.

8—مورخ کیست؟

بهکسانیکهدربارهٔزندگیانسانهاورویدادهاییکهدرگذشتهاتفاقافتاده،مطالعهوتحقیقمیکنند،مورّخمیگویند.

9—مورخان در مطالعات خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟

مورّخاندرمطالعاتخودازمنابعمختلفیمثلکتابهاونوشتههایاکتیبه ها،ابزارهاووسایلزندگی،بناها،سکهها،سلاحها،سنگ نگاره هاوهرچیزیکهازگذشتهباقیماندهاست،استفادهمیکنند.

10—مورخان چگونه چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر میدهند؟

آنهاسعیمیکنندشواهدومدارکبهجایماندهرابادقتبررسیکنندتابهواقعیتآنچهدرگذشتهرخداده،پیببرندوآنگاهنظرخودرادربارهٔیکموضوعتاریخیبگویند.

گاهیممکناستمورّخانبادستیافتنمتنبهشواهدومدارکجدید،تغییراتیدرنظراتخودبدهند.

11—مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟

باستانشناسی  

12—باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟

بعضیازآثارتاریخیمربوطبهزمانهایبسیاردور،دردلخاکقراردارند. بههمینعلتباستانشناسانابتدابامشاهدهٔویرانههاوخرابه هایامطالعهٔمنابعتاریخیحدسمیزنندکهدریکمنطقه،آثارباستانیوجوددارد. سپسبهجستوجووحفاریدرآنمنطقهمیپردازند.

13—باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟

باستانشناساندرهرمرحلهازابزارخاصیاستفادهمیکنند؛ازابزارهایسادهمانندبیلوکلنگتامیکروسکوپودوربینهایمخصوصکهباآنهالایه هایدرونخاکرامشاهدهمیکنند.

14—مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

مورّخانمعمولاًکارخودشانراباپرسشهاییدربارهٔگذشتهآغازمیکنند.

آنهاپرسشهاییراطرحوسپسدربارهآنهاتحقیقمیکنندتاپاسخآنهاراپیداکنند.

15—برخی از پرسشهایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را ذکر کنید.

 چهچیزیاتفاقافتادهاست؟  چهکسییاچهکسانیدراینواقعهشرکتداشتهاند؟

 درچهزمانیاتفاقافتادهاست؟  علتیاعلتهایاینرویدادچهبودهاست؟

 درکجاایناتفاقرخدادهاست؟  چگونهمیتوانازاینموضوعبرایحالوآیندهاستفادهکرد؟

16—موزه چه مکانی است؟

مکانی است برای حفظ ونگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی ، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد در رشته های تاریخ ، هنر ،معماری  و باستانشناسی

17—سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟

درکشورما،یکیازمهمترینسازمانهاییکهمسئولیتحفاظتونگهداریازمیراثفرهنگیرابهعهدهدارد،سازمانمیراثفرهنگی  است.موزه هانیزیکیازبخشهایسازمانمیراثفرهنگیهستند.