گروه مطالعات اجتماعی شوشتر(متوسطه اول)

این وبلاگ درجهت ارائه مطالب دروس علوم اجتمایی دوره راهنمایی و استفاده معلمان ودانش اموزان عزیز میباشد

سوالات درس 20 مطالعات
نویسنده : حمزه نیا - ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
 

سوالات درس 20 مطالعات هفتم

شکلک های محدثه


1-      در ایران باستان شیوه حکومت چگونه بود؟

در ایران باستان شیوه. حکومت پادشاهی بود. شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور، تاج گذاری می کردند و در کاخ بر تخت می نشستند . شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود یعنی از پدر به پسر به ارث می رسید.

البته گاهی بر سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت، آن چنان اختلافات شدیدی پیش می آمد که حتی منجر به کشتن افراد و جنگ و خون ریزی می شد.

 

2-از نظر پادشاهان ایران باستان مقام شاهی چه مقامی بود؟

شاهانایرانباستانخودرابرگزیدهٔآسمانونمایندهٔاهورامزدا  می دانستندومعتقدبودندکهبهحکماوفرمان

 میرانند. دراغلبکتیبههایبهجایمانده،جمله هاییکهاینموضوعرانشانبدهد،وجوددارد.

البتهاینعقیدههموجودداشتکهاگرشاهازمسیرقانونوعدالتمنحرفشودحمایتاهوراییازاوگرفتهمی شودوبزرگانوموبدان   می توانستندشاهراعزلیابرکنارکنند.

 

3-پادشاهان به چه اموری فرمانروایی  ومطلق داشتند؟

شاهانبراموراداری،نظامیومذهبیفرمانرواییمطلقداشتند

 

4- فرمان های پادشاه چه حکمی داشت ؟ و فرمان های مهم چه نشانی داشت؟

اینفرمانها،قانونهاییبودندکهبایددرسراسرکشوراجرامیشدندوهیچکسنبایدازآنهاسرپیچیمیکرد. رویفرمانها  ونامههایمهم،مُهرهایمخصوصشاهزدهمیشد.

 

 

5- چرا دردورهاشکانیان،قدرتونفوذپادشاهانمانندسایرشاهانایرانباستاننبود؟

 چوندرایندوره،خاندانهایمحلیازنفوذوقدرتزیادیبرخورداربودندوشاهانمجبوربودنددرادارهکشورباآنهامشورتکنند.

 

6- دردورهاشکانیانچندمجلسبرایتصمیمگیریبهوجودآمدهبود؟

مجلسشاهی،مجلسبزرگان  ومجلسمهستان.

 

 

7- علت وجود شغل ها و مقام های مختلف برای اداره کشور در دولت های ایران باستان چه بود؟

قلمرو وسیع

 

 

8-زندگی شاهان چگونه بود و هزینه زندگی آنان چگونه تأمین می شد؟

زندگیشاهانهزینهٔزیادیداشت. گاهیآنهاصدهاخدمهرابهکارمیگرفتند. اینکهدرآمدهایکشورچگونهخرجبشودبستگیبهنظرشاهانداشت. مخارجسنگیندربار،ازگرفتنمالیاتازمردمتأمینمیشد. اغلبشاهانبهثروتاندوزیمی پرداختندونهتنهابهفکرآسایشمردمنبودندبلکهبهآنهاظلممی کردند.البتهگاهینیزبهندرتشاهانیپیدامیشدندکهسعیمیکردندباعدالترفتارکنند.

 

 

9-  مقامهایمهمحکومتی بعد از مقام شاه را نام ببرید  ووظایفآنها را ذکر کنید.

وزیربزرگمهمترینمقامبعدازشاهومسئولکارهایاداریمملکتبود

رئیسدرباریاتشریفاتمسئولرسیدگیبهکارهایکاخشاهی )مراسموجشنهایمختلف،انباروذخیرهکردنمحصولاتغذاییدر

کاخ،توزیعجیرهٔکارکنان،نظارتبرکارهنرمندان،صنعتگرانداخلکاخو ( بود

منشیانودبیرانکارهایاداریومالیونوشتننامههابرعهدهٔآنهابودوگاهبهچندزبانآشناییداشتند

مأمورانمخفیشاهاولینباردرزمانداریوشافرادیبهعنوانمأمورمخفیانتخابشدندکهبهآنهاچشموگوشهایشاهمیگفتند

مأمورانمخفیشاهانازقسمتهایمختلفکشورگزارشتهیهمیکردندوبهشاهمیدادند

 

ف1عّالیّت

 

 

 

 

10- تقسیمات کشوری برای اولین بار توسط چه کسانی اتفاق افتاد و این تقسیمات چگونه بود؟

ایرانیان،برایاولینبارتقسیمسرزمینبهبخشهایمختلفراابداعکردند. برایمثال،داریوشکشوررابرایادارهبهتربه 23 قسمت،تقسیمکردهبودکهبههرقسمتیکایالتمی گفتند. برایهرایالتیکشهربانانتخابمی کردندکهمعمولاًازمقامهایحکومتییااعضایخانوادهشاهبود.هربخش،ازمرکزفرماندهییاپایتخت،دستور

 می گرفتوموظفبودهمهٔکارهاراطبقنظرشاهانجامدهد.

 

 

11- پایتخت حکومت های ایران باستان را ذکر کنید.

مادهاهمدان )هگمتانه(

هخامنشیان  شوش )پایتختزمستانی( -  همدان )پایتختتابستانی( -  تختجمشید - بابل

اشکانیانصددروازه ) دامغان ( وتیسفون

ساسانیانتیسفون

 

12- شهری را که پادشاهان به عنوان پایتخت انتخاب می کردند معمولا چه ویژگیهایی داشت؟

پایتختهامعمولاًشهرهایبزرگوپرجمعیتبودندوشاهاندرآنهاکاخهایبزرگوبناهایعظیممی ساختند.

 

13- علت هجوم و حمله پی در پی دشمنان به ایران چه بود؟

سرزمینایرانبهدلیلموقعیتمهمجغرافیایی،هموارهازشرقوغربدرمعرضهجومدشمنانبود.

 

14- چرا حکومت های ایران باستان ، سپاه ونیروی نظامی بزرگ بوجود آوردند؟

درغرب،دولتهاییونانورومبهقلمروایراندستاندازیمی کردند. بههمیندلیلحکومتهایایرانباستانسپاهونیروینظامیبزرگیبهوجودآوردهبودندتاازمرزهایایراندفاعکنند.

 

15-مردم ایران باستان فرزندانشان را از چه سنی آماده جنگ و شکار می کردند؟

مردمایرانباستانوقتیپسرانشانبهنوجوانیمی رسیدندزرهبرآنهامی پوشاندندوکمربندچرمیبهکمرشان

 می بستندتادرجنگوشکارشرکتکنند.

 

16- پادشاهان از چه زمانی موزش نظامی می دیدند؟

شاهاننیزازدورهٔنوجوانی،آموزشهاینظامیمیدیدندودربیشترجنگها،خودشانفرماندهیجنگرابرعهدهمیگرفتند.

 

17- چرا در تاریخ جهان ، اشکانیان به جنگاوران مشهور بودند؟

اشکانیان )پارتیان (  درتاریخجهانبهجنگاورانمشهوربودندومهارتزیادیدرسوارکاریوتیراندازیداشتند. سپاهازنیرویپیادهنظاموسواره نظامتشکیلمیشد.

 

18-ابتکار بزرگ داریوش هخامنشی در زمینه تشکیل سپاه وفنون نظامی چه بود؟ و ویژگی آن را ذکر کنید.

علاوهبرسپاهمعمولی،یکسپاهجاویدان  همتشکیلدادهبود. تعدادافرادسپاهجاویدانده هزارنفربودکهبهگروههایدهنفرهتقسیممی شد. بهاینسپاه،جاویدانیاهمیشگیمی گفتندچونهرگاهیکیازافرادازبینمی رفتیکفردجنگاوردیگرکهذخیرهبودجایاورامی گرفتوتعدادکمنمی شد. درآندوره،خدمتدرسپاهجاویدان،بزرگترینآرزویجوانانپارسیبود.

 

 

19- از ابتکارات ایرانیان در زمان جنگ استفاده از چه وسایل و ابزاری بود؟

یکیدیگرازابتکاراتایرانی ها،اختراع ارابهٔ  داسدار  بود. اینارابهدرهرسمت خودبهشمشیرهایتیزودرمرکزبهکاردهایداسمانندمجهزبودوهنگامحرکتازدوطرفهرچیزیرابرسرراهاسبهاتکهتکه

میکرد.همچنینبهدستورکوروشگردونه هایابرجهایبلندوچوبیوچرخدارساختهبودنداینبرجهامتحرکبودندودرداخلآنهاکماندارانقرارمی گرفتندوازبالایبرجهادرموقعلزومبهدشمنتیراندازیمی کردند. اینبرجهاباتعدادزیادیاسبکشیدهمیشدند.

 

 

20- نیروی دریایی ایرانیان باستان در کدام آبها در رفت و آمد بود؟

ایرانیان باستان نیروی دریایی داشتند و کشتی های آنها از خلیج پارس تا دریای مدیترانه در رفت و آمد بودند.