گروه مطالعات اجتماعی شوشتر(متوسطه اول)

این وبلاگ درجهت ارائه مطالب دروس علوم اجتمایی دوره راهنمایی و استفاده معلمان ودانش اموزان عزیز میباشد

نمونه سوال اجتماعی نوبت اول
نویسنده : حمزه نیا - ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٩
 
 

 

 


 

 

 

وقت:-60 دقیقه  ص1

به نـام خــدا

نام:   نام
خانوادگی:

نام  کلاس:

امتحان اجتماعی سال سوم
دوره راهنمایی

نام پدر
:

با دقت به سوالات زیر پاسخ
دهید

الف – گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
(2)

1- نظا رت بر اجرای قوانین  بر عهده ی کدام مورد زیر است
؟

الف- قوه مقننه
O       ب-قوه
قضائیهO        ج- قوه مجریه
O          د- مجلس خبرگان
O

2-کدام یک از موارد زیر ازهنجار اجتماعی به
شمار می  رود ؟

الف-رعایت حجاب
O       ب- رعایت  قوانین راهنمایی   O    ج- 
سربازی رفتن O د- یکجور احوال پرسی کردن O      3- مهم ترین رکن از ارکان جمهوری اسلامی ایران چیست؟

الف- قوه مجریه
O         ب- قوه  مقننه O    ج- رهبری O        د- مجلس خبرگان O

4- اعضای مجلس خبرگان چگونه انتخاب می
شوند؟

الف- توسط  مردم O  ب- توسط رهبرO   ج- توسط مجلس O      د- توسط رئیس جمهور O

______________________________________________________________________________

ب- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید
(2)

1-همه موسسات به یکدیگر
وابستگی دارند وبه دنبال یک هدف مشترک هستند.   
صO      
غO

 

2-مسئولیت حفاظت وهدایت
جامعه بر عهده ی مردم آن جامعه است .     
صO         
       غ O

 

3-در حکومت الهی  هدف اصلی تامین نیاز های جامعه است .              صO                غO

 

4- رئیس جمهور  رئیس قوه مجریه می باشد.                                   ص   O            غO

 

______________________________________________________________________________

 

ج- جملات زیر را باکلمات منا سب کامل کنید :
(2 )

1- بشر تردید نداشته که
----------و----------برای اداره ی جامعه 
لازم است .

 

2-در راس هیئت رئیسه ----------قرار دارد
.

 

3- وظیفه ی اصلی مجلس -----------است
.

 

4- مهم ترین ملاک های طبقه بندی نوع حکومت
ها  میزان توجه به ---------------- است
.

 

______________________________________________________________________________

 

د-به سوالات زیر پاسخ دهید
:

 

1-بنیان گذار حکومت کشور ما چه کسی بود ؟
(5/)

 

2-تفاوت در حکومت ها به چه عواملی بستگی دارد
؟ (  75 /)

 

 

3-هنجا را تعریف کنید ؟ (  75/)

 

 

4-تفاوت سوال واستیضاح در
چیست؟(1)

5-وظیفه 
شورای نگهبان در مورد مصوبات  مجلس
چیست؟ (1)

 

 

وقت:-60 دقیقه  ص2

به نـام
خـدا

نام:   نام
خانوادگی:

نام  کلاس:

امتحان اجتماعی سال سوم
دوره راهنمایی

نام پدر
:

 

6-حکومت اسلامی ما از چه
نوعی است ؟یعنی چه ؟توضیح دهید ؟ (1)

 

 

 

7-رهبرچگونه بر کار قوه
مقننه و قوه قضائیه نظا رت می کند  ؟
(1)

 

 

 

8-یکی از کارکردهای قانون
در جامعه را بنویسید ؟ (1)

 

 

9- کمیسیون های مجلس شورای
اسلامی چه وظیفه ای بر عهده دارند؟ (1)

 

 

 

10-حفظ ارزشهای دینی وملی
توسط حکومت ها از چه راههایی صورت  می گیرد
؟ (5/1)

 

 

11-برای ایجاد نظم
وهماهنگی در جامعه مردم وموسسات چه وظایفی بر عهده دارند؟(3مورد) (5/
1)

 

 

 

12- کدام موسسه به طور غیر مستقیم با مرد م
سر وکار دارد و وظیفه ی آن چیست؟ (5/1)

 

 

 

13- کار یک موسسه مستقل از کار موسسه دیگراست
یعنی چه ؟ بامثال توضیح دهید؟ (5/1)