سوالات متنی درس جدید التالیف تاریخ سوم راهنمایی

بسیار آشفته بود؟. 2-کدام سلسله ی محلی همزمان با تاسیس  حکومت صفوی برنواحی غربی  و مرکز سلطه داشتند؟ 3-کدام کشور اروپائی  همزمان  با تاسیس حکومت صفوی در ایران به اشغال جزیره هرمز و سواحل خلیج فارس پرداختند؟ 4-حکومت صفوی توسط چه کسی  و در کجا  ودر چه تاریخی بنیان گذاشته شد؟ 5-چه کسی سر سلسله  ی طریقت صوفیانه ای در اردبیل را بر عهده داشت؟ ودر چه تاریخی می زیست؟ 6-بیشترین مریدان طریقت صفوی را چه کسانی تشکیل می دادند  و به چه نامی معروف بودند؟ 7-مهمترین اقدامات شاه اسماعیل بعد از تاج گذاری در تبریز چه بود ؟ 8-همسایگان ایران که از تشکیل حکومت قدرتمند صفوی ناخشنود بودند را نام ببرید؟ 9- سپاهیان عثمانی در کحا  شاه اسماعیل و سربازانش  را شکست دادند؟ 10-از دلایل اصلی شکست صفویان در جنگ چالدران چه بود؟ 11-پس از شاه اسماعیل چه کسی به  سلطنت صفویان رسید؟ 12-شاه تهماسب با چه کارهایی توانست حکومت صفویان را تثبیت کند؟ 13-شاه عباس اوّل کدام مناطق را از اشغال پرتغالی  ها آزاد کرد ؟ 14-شاه عباس اول در جنگ با عثمانی ها تا تصرف کدام شهر پیش رفت؟ 15-اصلی ترین پایگاه پرتغالی ها در منطقه خلیج فارس کجا بود ؟ 16-شاه عباس اول برای بیرون راندن پرتغالی ها در  خلیج فارس از کدام کشور کمک گرفت؟ 17-دو علت همکاری نظامی انگلستان با صفویه علیه پرتغالی ها چه بود ؟ 18-دوران زمامداری کدام شاه صفوی را اوج شکوفایی سیاسی و اقتصادی ایران  می نامند؟ 19—عصر طلایی ایران در زمان صفویان با مرگ کدام پادشاه پایان پذیرفت؟ 20-مهمترین عوامل ضعف  و سقوط حکومت صفوی را نام ببرید؟ 21-اصفهان در زمان کدام شاه صفوی به محاصره افغانها در آمد؟ 22-رهبری افغانها ی شورشی در زمان شاه سلطان حسین چه کسی بود سئوالات متن درس دوم :صفویان 2 جامعه عصر صفوی به چند گروه تقسیم می شدند وجمعیت هرکدام به چه میزان بود؟ کوچ نشینان عصر صفوی از چند قبیله تشکیل می شد و چه نام داشت؟ چه کسی و چگونه از قدرت سیاسی ونظامی قزلباش ها کاست؟ بیشتر در آمد کشاورزان  دوران صفوی به جیب چه کسانی می رفت؟ تعداد روستاهای ایران زمان صفوی را بنویسید؟ فعالیت اقتصادی عصر صفوی بر چه پایه های استوار بود؟ کدام بخش تجارت در انحصار شاه عباس بود؟ چه  اقداماتی بر شکوفائی تجارت عصر صفوی تاثیر مهمی گذاشته شد؟ کالاهای واراداتی عصر صفوی را نام ببرید؟ اصلی ترین منبع در آمد حکومت صفویان چه بود و از چه راهی تامین می شد؟ سئوالات متن درس سوم :افشاریه و زندیه 1-کدام همسایگان ایران پس از سقوط اصفهان در زمان شاه سلطان حسین صفوی بخش های از کشور مان را اشغال کردند؟ 2- نادراز چه طایفه ای بود ؟و به کدام شاهزاده صفوی کمک کرد تا بر تخت سلطنت بنشیند؟ 3-نادر چگونه به شاه تهماسب دوم کمک کرد تا بر تخت سلطنت بنشیند؟ 4- علت بر کناری شاه تهماسب دوم توسط نادر از حکومت چیست؟ 5- نادر توسط چه کس به پادشاهی ایران انتخاب شد ؟ 6- نادر با لشگر کشی های خود کدام مناطق را به قلمرو ایران باز گرداند؟ 7- حکومت افشاریه پس از قتل نادر توسط  چه کسی ودر کجا ادامه پیدا کرد؟ 8- نادر توسط چه کسانی کشته شد؟ 9- مهمترین فتح نادر کدام سرزمین بود؟ 10-علت لشگر کشی نادر به هند چه بود ؟ 11-پادشاه هند پس از شکست از نادر چه هدایائی تقدیم او کرد ؟ 12-چرا کریم خان لقب وکیل الرعایا  را بجای پادشاهی برگزید؟ 13-بیشتر کوشش کریم خان در دوران حکومتش چه کاری بود؟ 14-کدام یک از سران ایلات ایران بعد از قتل نادر بر دیگر رقیبان پیروز شد؟ 15-آخرین فرمانروای زندیه چه کسی بود وچگونه این حکومت به پایان رسید؟ 16-دانشمندان و علما در زمان نادر شاه به کجا مهاجرت کردند ؟چرا؟ 17-نتیجه مهاجرت علما و دانشمندان به نجف وکربلا  چه بود؟ 18-در عصر کریم خان زندگی مردم در کدام بخش رونق گرفت؟ چرا؟ 19-بناهای مهمی که در پایتخت زندیه ساخته شد نام ببرید؟ سئوالات متن درس چهارم: 1-قرون جدید همزمان با کدام حکومتهای ایرانی است؟ 2-چه تغییراتی در قرون جدید اروپا نسبت به قبل ایجاد شد؟ 3- پروتستان  یعنی چه ؟ وآنان  چه افکاری داشتند؟ 4-تحولات مذهبی در قرون جدید اروپا باعث شکل گیری کدام مذهب شد؟ 5-پس از شکل گیری مذهب پروتستان چه نوع جنگهای رخ داد ؟ 6- چه واقعه ای به تدریج زمینه استعمارگری اروپائیان را فراهم کرد؟ چرا؟ 7- اولین کشور های استعمار گر اروپا کدامند؟ 8- چه  تغییراتی در قرن هفدهم در حکومت انگلیس پدید آمد؟ 9-در اواخر قرن هجدهم ساکنان امریکا چگونه به استقلال رسیدند؟ 10-قیام مردم فرانسه بر ضد لوئی شانزدهم را چه نامیدند؟ونتیجه آن  چه بود؟ سئوالات درس پنجم : سلسله قاجار 1-قاجارها از چه ایلی بودند ،چه زمانی به ایران آمدند ودر کجا ساکن شدند؟ 2-آقا محمد خان  از چه زمانی در شیراز به عنوان گروگان به سر می برد؟ 3-پس از مرگ کریم خان آقا محمد خان به کجا فرار کرد و چه اقدامی انجام داد ؟ 4-نیرومند ترین رقیب آقا محمد خان چه کسی بود؟ 5-چگونه لطفعلی خان زند در نبر دبا آقا محمد خان شکست خورد؟ 6-آقا محمد خان پس از باز گشت از کدام لشگر کشی تاج بر سر نهاد؟ 7-سلسله قاجاریه توسط چه کسی ودر کجا ودر چه تاریخی پایه گذاری شد؟ 8-آقا محمد خان چگونه کشته شد؟ 9-پس از آقا محمد خان چه کسی و با چه نامی به تخت سلطنت نشست؟ 10-در زمان فتحعلی شاه کدام کشورها وبه چه جهت به ایران هجوم آوردند؟ 11-ناپلئون بنا پارت (حاکم فرانسه)از دستیابی به هند چه هدفی داشت؟ 12-به چه علت ناپلئون  حکومت قاجار را در برابر روسیه تنها گذاشت؟ 13-با چه حوادثی انگلیس توانست نفوذ خود را از زمان فتحعلی شاه در ایران افزایش دهد؟ 14-دلیل هجوم ارتش روسیه در دوره فتحعلی شاه به ایران چه بود ؟ 15-بهانه روسیه از تجاوز به قلمرو ایران  در قفقاز چه بود؟ 16-فرماندهی سپاه ایران در زمان فتحعلی شاه به هنگام حمله روسها چه کسی بود؟ 17-به موجب قرار داد صلح (عهد نامه گلستان )چه مناطقی به روسیه واگذار شد؟ 18-چرا مردم در زمان فتحعلی شاه در صدد پس گرفتن مناطق از دست رفته در جنگ با روسها بر آمدند ؟ 19- علت شکست سپاه ایران(جنگ دوم) در زمان حکومت قاجاردر برابر روسها چه بود؟ 20-در قرار داد ترکمانچای چه مناطقی به تصزف روسیه درآمد؟ سئوالات متن درس ششم 1-ابولقاسم  قائم مقام فراهانی  بوسیله کدام شاه قاجار کشته شد. چرا؟ 2- چرا حاکم شهر هرات  در زمان محمد شاه مدعی استقلال شد؟ 3-هدف استعمار گران  روس  و انگلیس  از بوجود آوردن  مذهبهای ساختگی  در زمان محمد شاه  چه بود ؟نام این مذاهب چیست؟ 4-فتنه بابیه در زمان محمد شاه  توسط چه کسی وبا چه ادعای  آغاز شد وسرانجام او چه گردید؟ 5- پس از  سید علی محمد  چه کسی رهبری پیروان باب را برعهده گرفت؟وچه فرقه ای ایجاد کرد؟ 6- پس از کدام اقدامات امیر کبیر  به تدریج مدارس جدید وروزنامه ها در ایران بوجود آمدند؟ 7- هدف امیر کبیر از اعزام افرادی به اروپا چه بود؟ 8- چه کسانی توطئه کردند تا فرمان قتل امیر کبیر را از ناصرالدین شاه بگیرند؟ 9- پس از امیر کبیر چه کسی  صدر اعظم قاجاریه شد ؟ 10- در قرار داد پاریس  ایران  چه تعهداتی رابه انگلستان داد؟ 11- چرا ناصرالدین شاه امتیازات زیادی به بیگانگان   می داد؟ دو مورد نام ببرید. 12- چه کسانی در داخل وخارج از ایران  خواستار لغو  امتیاز تا لبوت در زمان ناصرالدین شاه بودند؟نتیجه آن چه بود؟ 13- میر زا رضای کرمانی  چه کسی بود وچکونه  ناصرالدین شاه را به قتل رساند؟ سئوالات متن درس هفتم 1-  پس از ناصر الدین شاه چه کسی بر تخت سلطنت  نشست و صدر اعظم  او که بود؟ 2-چه دلایلی سبب نارضایتی  وقیام مردم در زمان مظفرالدین شاه  شد؟ 3-  حکومت  مشروطه سلطنتی از نتایج قیام مردم در زمان کدام پادشاه بود؟معنی آن چیست؟ 4-کدام روحانی  رهبری مردم را هنگام تحصن در حرم عبدالعظیم (ع)بر عهده داشت؟ 5-با شهادت کدام شخص  در زمان مظفر الدین شاه مردم و علما تصمیم گرفتند تهران را ترک کنند و به قم بروند؟ 6-رهبران روحانی  مردم هنگام حرکت به سوی قم در زمان مظفر الدین شاه چه کسانی بودند؟ 7- هنگام حرکت مردم به قم  مظفرالدین شاه در برابر کدام خواسته ها ی مردم تسلیم شد؟ 8-  نتیجه تغییر نظام استبدادی به مشروطه در زمان مظفرالدین شاه چه بود؟ سئوالات متن درس هشتم 1-پادشاه قاجاریه پس از مظفرالدین شاه چه کسی بود ؟ 2- بی اعتنایی  محمد علی شاه نسبت به مشروطه  و نمایندگان مجلس  با چه کارهایی آشکار شد؟ 3- اعتراض  چه گروهی  محمد علی شاه رامجبور به امضاء متمّم قانون  اساسی  شد؟ 4-محمد علی شاه پس از به توب بستن  مجلس  چه کسانی را تبعید و دستگیر کرد؟ 5-مردم قهرمان تبریز  به رهبری  و حمایت چه کسانی  در برابر استبداد محمد علی شاه  ایستادگی کردند؟ 6-محمد علی شاه برای سر کوبی  مجاهدان تبریز  چه تصمیمی گرفت و نتیجه آن چه بود ؟ 7-در چه شهرهایی قیام علیه استبداد  محمد علی شاه به راه افتاد؟ 8—پس از فتح تهران مشروطه خواهان در کجا علیه محمد علی شاه شورایی تشکیل دادند؟وآنها چه تصمیمی گرفتند؟ 9-به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری چه ماده ای در  متمّم قانون  اساسی کنجانده شد؟   سئوالات متن درس نهم 1- - به چه دلیل برای احمد شاه قاجار نائب السلطنه انتخاب  کردند؟ 2-در زمان احمد شاه مجلس برای اداره امور  مالی و نظامی  کشور  چه تصمیمی گرفت؟ 3- پس از پذیرفتن خواسته روسها در زمان احمد شاه چگونه کشور ما مورد تجاوز قرار گرفت؟ 4-در قرار داد 1907 م کدام کشورها ایران را بین خود تقسیم کردند؟هر قسمت رامشخص کنید؟ 5- جنگ جهانی اول در چه سالی شروع شد؟وپیروزی با چه گروهی بود؟ 6-در ابتدای جنگ جهانی اول ایران چه ادعای کرد ومتفقین چه تصمیمی گرفتند؟ 7-به هنگام جنگ جهانی اول چه کسانی در نواحی جنوب در برابر متجاوزان ایستادگی کردند؟   سئوالات متن درس دهم 1—چرا در  اواخر جنگ جهانی  اول روسها ،نیروهایش را از ایران خارج کرد؟ 2-قرار داد 1919 م بین ایران  وکدام کشور و به چه منظوری بسته شد؟ 3- چه کسانی  به مخالفت با قرار داد 1919 م در ایران پرداختند؟ 4—انگلیس برای اجرای سیاست استعماری جدید  خود چه کسانی را بر گزید؟ 5—دولت انگلیس بعد از مخالفت شخصیت های مبارز  با قرار داد 1919م چه تصمیمی گرفت؟ 6—رضا خان در چه سالی و با حمایت چه کشوری  به نخست وزیری رسید؟ 7-چه عواملی مردم را از حکومت احمد شاه قاجار نا امید و نا راضی نمود؟ 8—در حکومت رضا خان از چه طریق جوّی از خفقان ّ و ترس و سرکوب بوجود آمده بود؟ 9—در حکومت رضاخان مخالفان و دوستان  رضا خان  چه سرنوشتی داشتند؟ 10- در حکومت رضا خان  اختیار اعضای دولت و نمایندگان مجلس چه اندازه بود؟ 11—قیام مردم مشهد در سال 1314ش به چه علت  رخ داد؟ 12—آیت الله مدرس از چه زمانی  و با چه ماموریتی در مجلس ایران شرکت می کرد؟ 13-مدرس به دستور چه کسی  ودر کجا  وچه تاریخی به شهادت رسید؟ سئوالات متن درس یازدهم 1-رضا شاه با موافقت کدام کشور  ودر چه اموری رابطه با آلمان برقرار کرد؟ 2—جنگ جهانی دوم با حمله آلمان  به کدام کشور  ودر چه سالی شروع شد؟ 3--کشور های ارو پائی در آغاز جنگ جهانی دوم شامل چند گروه بودند ؟ نام ببرید؟ 4-کشور ما در جنگ جهانی دوم به اشغال کدام دولتهای متفق در آمد ؟ چرا؟ 5- متفقین پس از اشغال ایران  رضا شاه را به کجا تبعید و چه کسی را بجای او روی کار آوردند؟ 6—جنگ جهانی دوم در چه تاریخی و با پیروزی چه گروهی خاتمه یافت؟ سئوالات متن درس دوازدهم  1--پس از برکناری رضا شاه احزاب سیاسی با چه ویژگیهایی شروع به فعالیت کردند؟ 2—چرا احزاب  سیاسی  پس از بر کناری  رضا شاه فعالیت خود را شروع کردند؟ 3—نهضت ملی شدن نفت ،با چه هدفی شروع به فعالیت کرد؟ 4-منابع عظیم نفت ایران چه مدتی در اختیار انگلیس قرار داشت؟ 5—با ملی شدن نفت در ایران چه کسانی در داخل وخارج به شدت مخالفت  می کردند؟ 6-  اعدام انقلابی رزم آرا توسط چه کسانی و به چه علت انجام گرفت؟   7—پس از رزم آرا چه کسی نخست وزیر ایران شد ؟هدف از این کار چه بود؟ 8—علت استعفای مصدق از نخست وزیری  ایران چه بود؟ 9---محمد رضا شاه پهلوی چه کسی را پس  از استعفای مصدق بر گزید؟ 10—فرمانده کودتا چیان  در 28 مرداد 1332 چه کسی بود؟ 11—کودتای 28 مرداد 1332   چه نتیجه ای برای کشور ما به دنبال داشت؟   سئوالات متن درس سیزدهم 1-چه مواردی در لایحه ی انجمن ایالتی و ولایتی اسدلله علم ذکر شده بود؟ 2- نام اصول شش گانه ای که شاه به همه پرسی گذاشت  چه بود؟ 3-چرا مردم از شاه  قبل ازبرگزاری  همه پرسی در سفر به قم استقبال نکردند؟ 4ـ امام خمینی پس ازاعلام  موفقیّت شاه دربرگزاری همه پرسی چه تصمیمی گرفتند؟ 5-به چه علت مردم وطلّاب در 2 فروردین 1342درمدرسه فیضّیه اجتماع کردند؟عکسل العمل رژیم را بنوبسید؟ 6-امام خمینی پس از چه واقعه ای هرگونه سکوت را در برابررژیم حرام دانستند؟ 7-امام خمینی درمورد چه مسائلی اسدلله عَلَم رامورد باز خواست قرار دادند؟ 8-امام خمینی در محّرم سال 42شمسی خطر چه کشوری را به مردم تذکر دادند؟ 9-اثرات کوبنده  سخنرانی امام در روز عاشورای 42 شمسی رژیم پهلوی را وادار به چه تصمیمی کرد؟ 10- فجیع ترین جنایت رژیم شاه در روز 15 خرداد سال42 چه بود؟ 11-مردم کدام شهرها در 15خرداد1342پس ازخبر دستگیری امام به تظاهرات پرداختند؟عکس العمل رژیم چه بود؟   سئوالات متن درس چهاردهم 1-کدام نخست وزیر شاه لایحه ی مصونیت قضائی اتباع آمریکائی در ایران را به مجلس فرستاد؟ 2-چرا حکومت پهلوی  تصمیم  به تبعید امام به ترکیه گرفتند؟ 3-مبارزات مردم پس از سر کوبی قیام 15 خرداد به چند دسته تقسیم  می شوند؟نام ببرید؟ 4-چگونه امام خمینی در  نجف قدم در راه مبارزه فرهنگی می گذاشتند؟ 5-آیت الله مطهری  و دکتر شریعتی با چه فعالیتی به مبارزه علیه رژیم شاه پرداختند؟ 6-اعدام حسنعلی منصور توسط کدام گروه مبارز پس از 15 خرداد انجام گرفت؟ 7-چرا گروهای مبارز مسلحانه پس از 15 خرداد نتوانستند مردم را با خود همراه کنند؟ سئوالات متن درس پانزدهم 1-در سال 56با پیروزی چه کسی درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییراتی در سیاست خارجی پدید آمد؟ 2-پس از چند سال نخست وزیری هویدا برکنار شد.؟ 3-پس از نخست وزیری هویدا چه کسی جای او را گرفت  وبرای کاستن از خشونت چه سیاستی را مطرح کرد؟ 4-خبر دردناک شهادت حاج آقا مصطفی فرزند امام در چه تاریخی درایران منتشر شد؟ 5-چرا در آبان 56 حوزه علمیه ودانشگاه ها تبد یل به مراکزمخالفت باحکومت شاه شد؟ 6-نماز عید فطر سال 57 به اما مت و سخنرانی چه کسانی برگزار شد؟ 7-واقعه جمعه سیاه مربوط به چه تاریخی است؟ آن حادثه را شرح دهید. 8-چرا امام خمینی عراق را به قصد کویت ترک کردند؟ 9-امام پس از عزیمت به فرانسه درکجا اقامت گزید ند؟ 10-ناتوانی شاه ونخست وزیران اودر اداره امور دولت آمریکا را واداربه چه تصمیمی کرد؟ 11-به فرمان امام خمینی درچه تاریخی شورای انقلاب تشکیل شد؟ 12-امام پس ا زورود به تهران از فرودگاه به کجاعزیمت کردودر آنجا چه فرمودند؟ 13-امام خمینی در چه تاریخی دولت موقت انتخاب نمود ورئیس آن چه کسی شد؟ 14-ویژگیهای حکومت  پهلوی را نام ببرید؟ 15-اولین گروهی  از نظامیان که به انقلاب پیوستند چه نام داشت؟   سئوالات متن درس شانزدهم 1-چه نهاد های پس از پیروزی انقلاب اداره کشور را به دست گرفتند؟ 2-به چه منظوری کمیته انقلاب اسلامی فردای 22بهمن تشکیل شد؟ 3-امام خمینی چه روزی از ماه فروردین 58 را «روز نخستین حکومت الله برجهان اعلان نمود»؟ 4-سپاه پاسداران  به چه منظوری پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد؟ 5-جهاد سازندگی به چه منظوری  پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد؟ 6-در کدام شهرواز چه تاریخی پس از پیروزی انقلاب  نماز جمعه برپا شد؟ 7-کدام توطئه ها توسط مزدوران بیگانه «گروهک»پس از پیروزی انقلاب ایجاد می گردید؟ 8-در کدام شهرهامزدوران بیگانه پس از پیروزی انقلاب ائمه جمعه را به شهادت رساندند؟ 9-پس از اشغال سفارت آمریکا درتهران توسط دانشجویان ،این کشور چه تصمیمی گرفت ونتیجه آن چه بود؟ 10-آمریکا از چه تاریخی رابطه خود را با ایران قطع کرد وبا چه کارهای کشور ما را تحریم اقتصادی کرد؟  11-آیا تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا موجب لطمه به اقتصادکشور ما گردیده است؟  12- مهم ترین وسخت ترین توطئه ای که دشمنان  پس از پیروزی انقلاب بر پا کردند چه بود؟   14- این سخن از کیست؟«این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست»   15-ا مام خمینی پس از چند سال رهبری ودر چه تاریخی  رحلت نمودند؟   16-مجلس خبرگان پس از در گذ شت امام خمینی چه کسی را به رهبری انقلاب برگزیدند؟  17-برای نوشتن قانون اساسی  جدید  کدام مجلس  وتوسط چه کسانی تشکیل گردید؟   18-شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی جدید به چه منظوری تشکیل شد؟  19-نهادهای انقلابی که به فرمان امام خمینی تشکیل گردیدند را نام ببرید؟  20-توطئه ی  دولت های استعمار گر  پس از پیروزی انقلاب به چند شکل انجام گرفت؟ نام ببرید. 21-کدام شهرها در آغاز جنگ تحمیلی عراق ایستادگی کردند؟   22-خرمشهر پس از چند ماه اشغال عراقیها  ودر چه تاریخی  و عملیاتی آزاد شد؟   23-دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از پیروزی را  از چند نظر  می توان تقسیم بندی کرد                                               

/ 0 نظر / 9 بازدید