نمونه سوالات جغرافیای سال سوم راهنمایی

نمونه سوالات جغرافیای سال سوم راهنمایی

 

1-    کدام یک از اطلاعات زیر  از  کره جغرافیا یی نمی توانیم استفاده کنیم .

 الف : نصف النهار                                                 ب: چگونگی ارتباط مردم جهان از راه دریا

ج: محل قطب جنوب و شمال                                         د: خیا بان ها و مرکز خرید

2-   کامل ترین و متداول ترین وسیله مطالعه جغرافیا چیست ؟

الف : جدول                                                        ب: عکس و فیلم          

  ج : نقشه                                                           د: کتاب ها و فرهنگ ها جغرافیایی

3-   برای تهیه نقشه باید چگونه به پدید ها ی زمین نگاه کنیم ؟

الف: به صورت مایل                                                    ب: از بالا و عمودی     

  ج: از زاویه ای که جزییات دیده نشود                             د : از روبرو و  مستقیم

4-   اطلس چیست ؟

الف : همان نقشه جغرافیایی است که بزرگتر رسم شده است .

ب: مجموعه ای از نقشه ها که در یک کتاب رسم شده باشد .

ج: کره جغرافیایی که گسترده شده باشد .

د: مجموعه ای از نقشه ها که روی دیوار کنار هم گذاشته باشند .

5-   فواید نقشه با مقیاس کوچک چیست ؟

الف : جزییات را  به طور مشخص نشان می دهد .

ب: پدیده های طبیعی را با اندازه ای نزدیک به اندازه واقعی نشان می دهد .

ج: مساحت بیشتری از یک سرزمین را نشا ن می دهد .

د: پدیده های بزرگتری را با مساحت کمنری نشان میدهد .

6-   کدام یک از مقیاس های زیر مساحت بیشتری را نشان می دهد .

الف :   ۱                ب:     ۱             ج:  ۱                  د:    ۱

   ------          -----         ------           ------   

     ۱۰۰/۰۰۰             ۱۰/۰۰۰              ۱۰۰۰                     ۱۰۰      

        7- در نقشه ای با  مقیاس ___۱___ فاصله در شهر A    و  B   از یگدیگر  120 سانتی متر است فاصله

                                        ۰۰۰/ ۵۰

حقیقی این دو شهر از هم چند کیلو متر است .

 

الف:    6000                           ب: 6                              ج: 60                             د: 600

8- چگونه می توانیم اندازه واقعی  یک رود خانه  را در روی نقشه پیدا کنیم .

الف : اندازه آن ها را روی نقشه اندازه کنیم                               ب: با استفاده از اندازه نقشه

ج: از روی نقشه نمی توان اندازه واقعی را اندازه گرفت                د: با استفاده از مقیاس نقشه

9- کدامیک از اطلا عات زیر از نقشه جغرافیایی بدست می آید .

الف : چرخش زمین                                                    ب: فاصله واقعی ازآسیا و امریکا    

  ج: جزئیات پدیده های زمین                                         د : کروی بودن زمین

10- میزان کوچک شدن  نقشه نسبت به اندازه واقعی آن را چه می گویند ؟ 

الف :  مقیاس کسری                ب: مقیاس نقشه               ج: توجیه نقشه                 د: مقیاس خطی

11- اگر در نقشه ای با مقیاس ___۱___ طول رودی یک  سانتی متر  باشد  طول رود  در روی زمین چند متر است .                                ۰۰۰/ ۵۰ 

 

 الف :  000/50                       ب: 5000                            ج: 500                           د: 50

12- کدام یک از علائم زیر از در نقشه برای نمایش فرود گاه می باشد .

الف :  P                          ب:                                      H     ج:                             V د :  ÷  

13- کدام یک از موارد زیر به ما در پیش   بینی طوفان های مهیب کمک می کند .

 الف : عکس های معمولی        ب: عکس های ماهواره ای       ج: عکس های هوایی     د: مدل جغرافیایی

14- چه عکس هایی به ترتیب برای تهیه نقشه های جغرافیایی  وتهیه اطلاعات بسیار مفید به کار می رود .

الف : عکس های معمولی – عکس های ماهواره ای              ب : عکس های هوایی – عکس های معمولی

ج : عکس های ماهوره ای -  عکس های هوایی                  د : عکس های هوایی – عکس های ماهواره ای

15- به ابزاری که فهم موضوعات  جغرافیایی را برای  ما آسان  می کند  می گویند .

الف : اطلس             ب: فرهنگ جغرافیایی                     ج: کره جغرافیایی        د: مدل جغرافیایی

16- طول جغرافیایی جاده ای بین دو شهر 20 کیلو متر است . روی نقشه این فاصله 20 سانتی متر است مقیاس این نقشه چه صورت  نشان

داده می شود .

الف : ___۱___                 ب : ____۱____               ج : ____۱____       د :  ____۱____

              ۰۰۰/ ۱۰۰                          ۰۰۰/ ۱۰                           ۱۰۰                  ۰۰۰/ ۲۰۰

17- به تپه هایی که از جنس ماسه های ریز که بر اثر باد  در نواحی  بیابانی جابجا می شوند چه می گویند .

الف : تلماسه            ب: یخچال                                   ج: فر سایش                     د: ناهمواری

18- چه عاملی در بیابان سبب  تخریب سنگ ها  می شود .

الف : تفاوت دمای شب وروز        ب: یخچال ها       ج: آب های جاری                          د : باران ها شدید

19- چه عاملی در فرسایش دخالت  ندارد .

الف: باد                          ب: امواج دریا         ج: یخچال                       د : شیب زمین

20- به خمیدگی  یا  چین خوردگی به سمت  بالا چه  می گویند .

الف: تاقدیس               ب: چین مایل                                ج: چین قائم                     د: ناودیس

21- به شکستگی ها یی که با اختلاف ارتفاع  لایه های رسوبی همراه است ................. می گویند .

الف : چین خوردگی                        ب: گسل                   ج : ناهمو اری                   د: ناودیس

22- کدامیک از کوه های زیر در اثر شکست بوجود آمده است .

الف : شیر کوه الوند            ب: کوه های شرق آفریقا                 ج: کوه دماوند               د: کوه زاگرس

23- از دهانه آتشفشان های غیر  فعال  چه موادی خارج  می شود .

الف : بمب های آتشفشانی                 ب: خاکستر

ج: بخار های گوگرد                  د: ابر ها ی غلیظ گوگردی همراه  با  بخار آب

       24- جزیره سورتزی در اقیانوس اطلس در اثر چه عواملی بجودآمده  است .

     الف : چین خوردگی          ب: شکست در زمین            ج: فوران آتشقشانی       د: بالا آمدن مواد مذاب

         25- چرا دانش جغرافیا با فعالیتهای میدانی همراه  است .

         الف : زیرا بر ای آشنا یی بیشتر با آ ن به  نمودار ها و جداول  جغرافیایی نیازمندیم

         ب: زیرا  دانشی است که برای فهم آن از  نقشه استفاده می کنیم

         ج: زیرا  بیش از هر  دانش دیگری به  مشاهده مستقیم  نیا ز دارد .

         د: زیرا نیازمند  دقت و  تجربه زیادی است .

        26-در بیابان ها  چه عاملی سبب  باد های نسبتاً شدید  می شود .

   الف : گرمای زمین          ب: تفاوت دما                    ج: بارش باران                  د: فشار هوا

27-                کوه های شرق آفریقا در اثر چه عاملی  بوجود آمده اند ؟

 الف : شکست در زمین         ب: بالا آمدن مواد مذاب                  ج: چین خوردگی               د: آتشفشان

28-                در یاچه ها از چه آب هایی بوجود آمده اند ؟

الف : آب های فرو رو             ب: آب خوان                    ج: آب های زیر زمینی         د : آب های جاری

29-                 رود های دائمی چگونه بوجود آمده ا ند  ؟

الف : از آب های زیر زمینی و ذوب برف ها                                ب: از ذوب  تدریجی برف ها و ریزش باران

ج: از بهم پیوستن جویبار ها                                                    د : از آب های جاری

30-                 به سرزمینی که یک رود  با شاخه ها یا شعبه هایش در آن جاری است چه می گویند .

الف : حوضه رود                ب: خط تقسیم آب                     ج: دهانه رود                    د : آبشار

31-                 قسمت های مختلف یک سیلا ب را از بالا  به  پایین به  ترتیب چه  می گویند .

الف : آبگیر – آبراهه – مخروط افکنه                                      ب: آبگیر – مخروط افکنه – آبراهه

ج: آبراهه – آبگیر – مخروط افکنه                                          د: مخروط افکنه – آبراهه – آبگیر

32-                هنگامی که رود در نواحی کم شیب  سطح همواری  را با آبرقت ها  خود ایجاد می کند چه چیزی را بوجود می آورد .

الف : دلتا                          ب: جلگه های آبرفتی           ج: حوضه رود                   د : دهانه رود

33-   کار اصلی کدام یک از وسایل زیر نمایش ساده  اطلاعات جغرافیایی  است .

الف : نقشه               ب: کره جغرافیایی                                    ج: نمودار                        د: رایانه

34-کدام یک از کوه های  زیر در اثر با لا آمدن  مواد مذاب ایجاد شده  است .

الف : کوه دماوند               ب: تفتان               ج: سبلان                           د: شیر کوه

35- بر اثر آزاد شدن  انرژ ی های درون  زمین ایجاد  می شود ؟

الف : چین            ب : سیلاب                                    ج: آتشفشان                     د: زمین لرزه

36- بهترین راه  برای خروج  مواد  مذاب  زمین کجا می باشد .

الف : گسل ها                    ب: قله ها                            ج: دره ها                        د: صفحه ها

    37 -

/ 2 نظر / 37 بازدید
neda golzadeh

دسستون دردنکنه ایشاالله برید کربلاومکه.[هورا]

سحر

مر30 ممنونم از زحماتتون[قهقهه][خنده][نیشخند]