نمونه سوال مطالعات هفتم

بسمه تعالی

 

( تهیه کننده: شعبانی – سرگروه علوم اجتماعی )

درس اول :

1-همراه با هر................. مسئولیت و تکلیفی وجود دارد. ص   غ

2-خداوند انسان را عزیز و محترم و گرانقدر آفریده است .ص   غ

3-انسانها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق .................. می شوند.

4-منظور از حق چیست ؟

5-مهمترین حق انسانها ؛ حق ................. است.

6-از حقوق طبیعی انسانها چهار مورد نام ببرید.

7-انسان می تواند به تنهایی زندگی کند. ص    غ

8-تبعه یک کشور بودن موجب می شود که افراد حقوقی بر مبنای ................آن کشور داشته باشند.

9-از حقوق انسانی هر فرد در خانه و خانواده سه مورد نام ببرید.

10-از حقوق  خود در مدرسه سه مورد نام ببرید.

11-سه مورد از حقوق افراد در محیط زندگی و کشور را بنویسید.

12-در کشور ما موسساتی وجود دارد که برای بهداشت و سلامتی و امنیت مردم تلاش می کنند.ص   غ

13-به چیزی که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی داشتن آن را دارد چه می گویند؟

الف)مسئولیت         ب) حق          ج) شناسنامه       د) آزادی

14- شناسنامه نشان دهنده چیست ؟

15- مسخره کردن انسانها از نظر ............... گناهی بزرگ است.

16-دانش آموز حق دارد نظرش را درباره مشکلات درسی و روشهای آموزشی بصورت ..............و................

بیان کند.

17- آزادی یعنی چه ؟

18- چرا انسان نباید برده و بنده دیگران باشد؟

19- علی دانش آموز کلاس هفتم است و مانند همه افراد حقوق و مسئولیت هایی دارد مسئولیت او در خانه –مدرسه و جامعه را بنویسید. در خانه (                               ) در مدرسه (                                                 )

در جامعه (                                                   )

20- کدام یک از موارد زیر جزء حقوق شما نیست ؟

الف) برخورداری از نعمت های الهی   ب) آزادی     ج) تحصیل    د) احترام به پدر و مادر و معلم

 

                                                         درس دوم

1-در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق ..................هستیم.

2-همراه با هر حق مسئولیت و تکلیفی وجود دارد. ص    غ

3-مسئولیت یعنی چه ؟

4-افراد در مسئولیت های مختلف ..................مختلف دارند.

5- بعضی از افراد مسئولیتی ندارند. ص     غ

6-ما انسانها در برابر چه کسانی مسؤل هستیم ؟

7-وظایف ما در مقابل نعمت های خدای متعال چیست؟

8-شکر گزار خدا بودن یعنی چه ؟

9-چگونه می توانیم از بدن خود مراقبت کنیم ؟ چهار مورد بنویسید.

10-از مسئولیت های خود در خانه و خانواده چهار مورد بنویسید.

11-از مسئولیت های خود در مدرسه سه مورد بنویسید.

12-از مسئولیت هایمان در جامعه و محیط زندگی سه مورد نام ببرید.

13-ما نسبت به مراقبت از بدن خود مسئولیت داریم.ص         غ

14-نسبت به محیط زندگی و عالم آفرینش چه مسئولیت هایی داریم؟

15-داشتن شناسنامه جزء کدام یک از حقوق ما است ؟

الف) در خانه و خانواده      ب) در مدرسه      ج) محیط زندگی و کشور    د) همه موارد

16- دفاع از خون شهیدان جزء کدام یک از مسئولیت های ماست ؟

الف) مسئولیت در نزد خدا   ب) مسئولیت نسبت به خود   ج) نسبت به دیگران     د) نسبت به اعضای جامعه

                                                 درس سوم

1-انسانها در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق و بی قید و شرط دارند .ص      غ

2-تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر ................نباشد.

3- به طور کلی قانون و مقررات به دو دلیل بوجود آمده اند آنها را نام ببرید.

4-رعایت نکردن قانون و مقررات در جامعه چه نتایجی دارد ؟

درس چهارم

1-قوانین و مقررات به چند صورت تعیین می شوند؟ نام برده و برای هرکدام مثالی بزنید.

2-ایستادن در صف اتوبوس و نانوایی از کدام نوع مقررات است ؟

الف) دستورات مذهبی و دینی      ب) عادت و رسم دراجتماع      ج) قانون مصوب مجلس

3-ممنوعیت عبور از چراغ قرمز از کدام نوع مقررات است ؟

الف)دستورات دینی و اخلاقی       ب) بصورت عادت و رسم در جامعه       ج) قانون مصوب مجلس

4- وارد نشدن به مسجد و نماز خانه با کفش از نوع مقررات ..................است.

5-همه افراد در برابر قانون مساویند. ص      غ

6-مهمترین قانون هر کشور ...................است .

7- در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین می شود؟

8- پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ..............برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد.

9- اعضای مجلس خبرگان چگونه انتخاب می شوند؟

الف) با رای مردم   ب) با رای نمایندگان مجلسشورای اسلامی   ج) از سوی رهبر    د) از سوی رییس جمهور

10-قانون اساسی در سال 1358به همه پرسی گذاشته شد و مردم به آن رای ..........یا ...........دادند.

11-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 188اصل دارد.ص    غ

12-قوه مقننه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب ..................بر عهده دارد.

13- قوه مقننه از دو بخش تشکیل شده آنها را نام ببرید.

14-وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست ؟

15-نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه و برای چه مدتی انتخاب می شوند؟

16- نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از انتخاب شدن برای شروع کار خود ادای سوگند می کنند.ص     غ

17- رییس مجلس شورای اسلامی چگونه انتخاب می شود ؟

الف) با رای نمایندگان       ب) با رای مردم    ج) از سوی رهبر        د) از سوی رییس جمهور

18- اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می شوند؟

19- شورای نگهبان از شش نفر ............... و شش نفر ..................تشکیل می شود.

20-فقهای شورای نگهبان از سوی ................انتخاب می شوند.

21- حقوقدانان شورای نگهبان از طرف قوه ................به مجلس معرفی می شوند.

22- شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با .....................و....................تطبیق می دهد.

23- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تایید صلاحیت نامزدها وظیفه ..............است.

24- قانون اساسی را تعریف کنید.

درس پنجم

1-همدلی یعنی چه ؟

2-همدردی یعنی چه ؟

3-چرا در هنگام وقوع حوادث با یکدیگر همدلی و همدردی می کنیم ؟

4-انسانها در هنگام حوادث فقط به یاری هموطنان خود می شتابند.ص    غ

5-خداوند همدلی و انسان دوستی را در ..................انسان قرار داده است .

6-بنا به گفته قرآن هر کس جان یک نفر را نجات دهد مانند این است که جان ....................را نجات داده است.

7-امروزه با گسترش وسایل ...............و................مردم به سرعت می توانند از اخبار حوادث آگاه شوند.

8-در جامعه امروز همدردی و همدلی شکلهای جدیدی پیدا کرده و ................مختلف برای این امور پدید آمده است.

9-کدام موسسه اجتماعی در هنگام حوادث به ما کمک می کند؟

الف) هلال احمر       ب) آتش نشانی     ج) اورژانس       د) همه موارد

10-مثال هایی برای نشان دادن روحیه همدلی و همدردی مردم ایران بنویسید.

11-کدام موسسات در هنگام وقوع حوادث به یاری آسیب دیدگان می شتابند.

12-هلال احمر در هنگام وقوع حوادث طبیعی و ...............به کمک مردم می شتابد.

13-وظایف جمعیت هلال احمر را بنویسید.

14-هلال احمر در شرایط عادی چه وظایفی دارد؟

15-دانش آموزان و دانشجویان با عضویت در ................................برای همکاری با هلال احمر آموزش می بینند.

16- گذاشتن خود به جای کسی که دچار حادثه شده و درک احساس و شرایط او را چه می گویند؟

الف) همدلی         ب) همکاری         ج) همدردی               د) همفکری

 

 

درس ششم

1-کدام موسسه هزینه های ناشی از حوادث را پرداخت می کند؟

الف) هلال احمر       ب) اورژانس       ج) بیمه        د) نیروی انتظامی

2-موسسه ای که ما را بیمه می کند ..................نامیده می شود.

3-چرا موسسه بیمه بوجود آمده است ؟

4-بیمه چیست ؟

5-در کشور ما موسسات مختلفی برای بیمه بوجود آمده است که همه آنها زیر نظر ....................فعالیت می کنند.

6-انواع بیمه را نام برده و برای هر کدام دو مثال بزنید.

7-طبق قانون همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری باید سالیانه وسیله خود را بیمه کنند.ص    غ

8-چهار مورد از بیمه های اجباری را نام ببرید.

9-بعضی از بیمه ها اجباری هستند. ص       غ

درس هفتم

1-انسان برای آنکه بتواند به حیات و زندگی خود ادامه دهد ؛ باید ..................کند.

2-در گذشته ادامه زندگی انسان بدون تولید امکان پذیر بوده است .ص     غ

3-تولید محصول به منظور رفع .............و.................انسان صورت می گیرد.

4-محصولی که تولید می شود ممکن است ..............یا ................باشد.

5-محصولات تولید شده به دست انسان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام برده و برای هر کدام دو مثال بزنید.

6-عوامل لازم برای تولید را نام برده و برای هر کدام دو مثال بزنید.

7-سرمایه چیست ؟

8-نقش کدام یک از عوامل زیر در تولید بیشتر است ؟

الف) منابع طبیعی        ب) سرمایه           ج) نیروی انسانی        د) ابزار و تجهیزات

9-برای تولید هر محصولی ؛نیروی انسانی باید .............و............... لازم را داشته باشد.

10-تقسیم کار و شغل های مختلف چگونه بوجود آمد ؟ توضیح دهید.

11-مشاغل و فعالیت های صنعتی را می توان در سه گروه عمده تقسیم بندی نمود ؛ آنهارا نام ببرید.

12-توزیع یعنی چه ؟

13-تولید کنندگان به چه روشهایی کالاهای خود را تبلیغ می کنند؟

14-چگونه می توانیم از تولید کنندگان کشورمان حمایت کنیم ؟

15-در زمانهای قدیم بازارها از مکانهای مهم شهرها بوده است .ص     غ

16-بازارها علاوه بر آنکه محل داد و ستد اقتصادی بودند ؛ در امور اجتماعی هم نقش مهمی داشتند.ص      غ

17- فروشندهای که می خواهد کسب حلال داشته باشد؛ باید از ................و.....................پرهیز کند.

18-درآمد حاصل از کم فروشی و گران فروشی حلال است. ص       غ

درس هشتم

1-مصرف کننده به چه کسی گفته می شود؟

2-امروزه علاوه بر پول از چه شیوه های دیگری برای مبادله استفاده می شود ؟

3-تولید کنندگان و توزیع کنندگان خود می توانند مصرف کننده باشند .ص        غ

4-خرید کالای سالم و بدون نقص .............مشتری است.

5-برای رعایت احترام و حقوق مصرف کننده چه کارهایی انجام می شود؟

6-هیچ کس نمی تواند بدون گرفتن مجوز؛ کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کالاها را تاسیس کند. ص   غ

7-روی بر چسب های کالاها چه اطلاعاتی درج می شود ؟

8-دو مورد از حقوق مصرف کنندگان را بنویسید.

9-استاندارد یعنی چه ؟

10-استاندارد  فقط مربوط به وسایل الکتریکی و گرمایشی مانند بخاری است.ص         غ

11-وظیفه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران چیست ؟

12-خریدار می تواند با توجه به علامت...................به کیفیت جنسی که می خرد اطمینان داشته باشد.

13-همانطوریکه مصرف کننده حقوقی دارد ......................هم دارد.

14-مسؤلیت مصرف کننده چیست ؟

15-مصرف گرایی یعنی چه ؟

16-مصرف گرایی به ....................می انجامد.

17-در دین مبین اسلام اسراف و ریخت و پاش گناهی نابخشودنی است.

18-قرآن کریم  ریخت و پاش کنندگان ( مبذ رین ) را...................... نامیده است ؟

19-در جوامع امروز مصرف گرایی بشدت به محیط زیست آسیب رسانده است.ص      غ

20-از چه راه هایی می توانیم به حفظ محیط زیست کمک کنیم؟ دو مورد بنویسید.

درس نهم

1-هر مکان دارای د و ویژگی : ...................و .....................است.

2-برای ویژگیهای طبیعی چهار مثال بنویسید.

3-برای ویژگیهای انسانی چهار مثال بنویسید.

4-کدام مورد جزء ویژگیهای طبیعی نیست ؟

الف)نوع آب و هوا        ب) جمعیت            ج) ناهمواری ها          د) پوشش گیاهی

5-آثار تاریخی جزء ویژکی های ..................است.

6-دانش ................به ما کمک می کند تا ویژکی های طبیعی و انسانی مکان ها را بشناسیم.

7-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟ چهار مورد نام ببرید.

8- کره محل دقیق پدیده های طبیعی را نشان می دهد.ص         غ

9-چهار مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید.

10-نقشه چیست ؟

11-با استفاده از .....................می توانیم فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنیم.

12-انواع عکسهای جغرافیایی را نام ببرید.

13- کره جغرافیایی را تعریف کنید.

14-کره شکل واقعی بخش های مختلف زمین را نشان می دهد.ص     غ

15-جغرافی دانان کار خود را با چه پرسش هایی آغاز می کنند؟

16-نقشه انواع گوناگون دارد و هرکدام از آنها اطلاعات خاصی به ما می دهد.

درس دهم

1-کشور عزیز ما ؛ ایران 1648195کیلومتر مربع مساحت دارد و از کشورهای نسبتا وسیع جهان است.ص     غ

2-در سال 1390کشور ایران 75میلیون نفر جمعیت داشت.ص     غ

3-برای اداره بهتر کشور آن را به بخش هایی تقسیم می کنند که به آن ...................می گویند.

4-هر استان به چند ...................تقسیم می شود.

5-موسسه شهرداری به چه منظوری بوجود آمده است؟

6-چهار مورد از مهمترین خدمات شهرداری را بنویسید.

7-شهر نشینان باید هر ساله مبلغی را به عنوان ......................به شهر داری بپردازند.

8-روستاها چگونه اداره میشوند؟

9-همه جای کره زمین از نظر پستی و بلندی یکسان است.ص           غ

10-رشته کوه ....................در شمال ایران واقع است.

11-کوه های آذربایجان در کدام سمت ایران قرار دارند؟ الف)شمال  ب)شمال غربی  ج) شمال شرقی  د)جنوب شرقی

12-دامنه های .............البرز برف و باران فراوان دارد و پوشیده از جنگل است .

13-دامنه های جنوبی رشته کوه البرز پوشش گیاهی کمتری دارد.ص    غ

14-جهت رشته کوه .................( شمال غربی-جنوب شرقی) است.

15-دامنه های شمال غربی و جنوبی رشته کوه زاگرس را باهم مقایسه کنید.

16-نواحی پست و هموار ایران شامل .............و ...............است.

17-دو دشت وسیع ایران کدامند؟

18-چند قله بلند را در نواحی مرکزی ایران نام ببرید.

19-بلند ترین قله رشته کوه البرز کدام است ؟

20-قله های آتشفشانی کوه های آذربایجان را نام ببرید.

21-جلگه ها زمین های مناسبی برای کشاورزی هستند.ص   غ

22- جلگه چکونه تشکیل می شود؟

23-ایران یکی از کشورهای سیاره ..............است.

24-ایران در کجای قاره آسیا واقع شده است ؟

الف)جنوب          ب) جنوب غربی            ج) جنوب شرقی           د) غرب

25- به زمین هایی که از یک سو به کوه ها و از سوی دیگر به دشت ها مربوط می شوند ؛...................می گویند

26-از کدام عکس ها برای تهیه نقسه های جغرافیایی استفاده می شود ؟

الف) عکس های معمولی       ب) هوایی       ج) ماهوارهای          د) هر سه مورد

درس یازدهم

1-محیط طبیعی ایران متنوع است. ص     غ

2-زیستگاه ( زیست بوم ) را تعریف کنید.

3-مهمترین عامل گوناگونی و تنوع زیستگاهها در ایران چیست ؟

4-مهمترین عناصر آب و هوا .................و................است.

5-چگونه می توان پی برد که آب و هوای یک مکان چگونه است ؟

6- میزان دما و بارش را با ...................نشان می دهند.

7-در یک ایستگاه هوا شناسی چه کارهایی انجام می شود ؟

8-میزان دمای هوا را با نمودار................و با رنگ ..............نشان می دهند.

9-میزان بارش یک ناحیه را با نمودار ...............و به رنگ ................نشان می دهند.

10-به عقیده اقلیم شناسان ایران دارای چند ناحیه آب و هوایی است ؟ آنها را نام ببرید.

11-مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران کدام است ؟

الف) ناحیه خزری    ب) ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی  ج) ناحیه گرم و خشک داخلی   د)ناحیه گرم و شرجی

12-در ناحیه معتدل و مرطوب خزری میزان بارندگی از .............به................ کاهش می یابد.

13-ناحیه خزری زمستان ها و تابستان های ..................دارد.

14-ناحیه معتدل و مرطوب خزری چه ویژگی هایی دارد؟

15-ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چه ویژگی هایی دارد؟

16-این ناحیه دارای زمستان های سرد و تابستان های معتدل است .

الف) ناحیه خزری      ب) ناحیه کوهستانی       ج) ناحیه گرم و خشک      د) سواحل جنوبی

17-ناحیه......................تابستان های گرم و خشک دارد.

18-دلیل خشک بودن ناحیه گرم و خشک چیست ؟

19-در کدام ناحیه آب و هوایی ایران اختلاف دما ی شب و روز زیاد است ؟

الف) خزری          ب) کوهستانی                ج) بیابانی        د) سواحل جنوبی

20- ناحیه گرم و خشک داخلی ایران  از نظر پوشش گیاهی چگونه است؟ چه گیاهانی در آن می روید؟

21- ناحیه گرم و شرجی جنوب را معرفی کنید.

22-چرا در سواحل جنوبی ایران حالت شرجی بوجود می آید؟

درس دوازدهم

1-چرا در ایران تنوع زیادی در گونه های گیاهی و جانوری وجود دارد؟

2-کدام گونه های گیاهی و جانوری مخصوص ایران هستند و در جاهای دیگر جهان یافت نمی شوند ؟

3-مهمترین عاملی که باعث شده برخی از گونه های گیاهی و جانوری از بین بروند یا در معرض نابودی باشند چیست ؟

4-  انسان باچه اقداماتی جنگلها و مراتع را از بین می برد ؟

5-چه عاملی باعث کاهش بعضی گونه های جانوری شده است ؟

6- زیستگاهها به چه دلایلی تخریب می شوند ؟ چهار مورد بنویسید.

7-چرا از زیستگاهها حفاظت می کنیم ؟ چهار دلیل بنویسید.

8-علاوه بر انسان سایر موجودات نیز حق حیات دارند .ص    غ

9-انسان ها تا چه حدی می توانند از طبیعت استفاده کنند ؟

10- موجودات زنده برای ادامه زندگی به یکدیکر وابسته هستند.ص     غ

11-مهمترین وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیست ؟

12-یکی از مشاغل مهم در سازمان حفاظت از محیط زیست ...................است.

13-محیط بانها چه وظایفی دارند ؟

14-حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است.ص     غ

15-سازمان حفاظت از محیط زیست چه مناطقی را به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام می کند ؟

16-سه مورد از مناطق حفاظت شده را نام ببرید.

17-در مناطق حفاظت شده چه اقداماتی انجام می شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­

بسمه تعالی

نمونه سوالات کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم ( اول متوسطه) جهت استفاده همکاران و دانش آموزان کبودراهنگ

( تهیه کننده: شعبانی – سرگروه علوم اجتماعی )

درس اول :

1-همراه با هر................. مسئولیت و تکلیفی وجود دارد. ص   غ

2-خداوند انسان را عزیز و محترم و گرانقدر آفریده است .ص   غ

3-انسانها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق .................. می شوند.

4-منظور از حق چیست ؟

5-مهمترین حق انسانها ؛ حق ................. است.

6-از حقوق طبیعی انسانها چهار مورد نام ببرید.

7-انسان می تواند به تنهایی زندگی کند. ص    غ

8-تبعه یک کشور بودن موجب می شود که افراد حقوقی بر مبنای ................آن کشور داشته باشند.

9-از حقوق انسانی هر فرد در خانه و خانواده سه مورد نام ببرید.

10-از حقوق  خود در مدرسه سه مورد نام ببرید.

11-سه مورد از حقوق افراد در محیط زندگی و کشور را بنویسید.

12-در کشور ما موسساتی وجود دارد که برای بهداشت و سلامتی و امنیت مردم تلاش می کنند.ص   غ

13-به چیزی که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی داشتن آن را دارد چه می گویند؟

الف)مسئولیت         ب) حق          ج) شناسنامه       د) آزادی

14- شناسنامه نشان دهنده چیست ؟

15- مسخره کردن انسانها از نظر ............... گناهی بزرگ است.

16-دانش آموز حق دارد نظرش را درباره مشکلات درسی و روشهای آموزشی بصورت ..............و................

بیان کند.

17- آزادی یعنی چه ؟

18- چرا انسان نباید برده و بنده دیگران باشد؟

19- علی دانش آموز کلاس هفتم است و مانند همه افراد حقوق و مسئولیت هایی دارد مسئولیت او در خانه –مدرسه و جامعه را بنویسید. در خانه (                               ) در مدرسه (                                                 )

در جامعه (                                                   )

20- کدام یک از موارد زیر جزء حقوق شما نیست ؟

الف) برخورداری از نعمت های الهی   ب) آزادی     ج) تحصیل    د) احترام به پدر و مادر و معلم

 

                                                         درس دوم

1-در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق ..................هستیم.

2-همراه با هر حق مسئولیت و تکلیفی وجود دارد. ص    غ

3-مسئولیت یعنی چه ؟

4-افراد در مسئولیت های مختلف ..................مختلف دارند.

5- بعضی از افراد مسئولیتی ندارند. ص     غ

6-ما انسانها در برابر چه کسانی مسؤل هستیم ؟

7-وظایف ما در مقابل نعمت های خدای متعال چیست؟

8-شکر گزار خدا بودن یعنی چه ؟

9-چگونه می توانیم از بدن خود مراقبت کنیم ؟ چهار مورد بنویسید.

10-از مسئولیت های خود در خانه و خانواده چهار مورد بنویسید.

11-از مسئولیت های خود در مدرسه سه مورد بنویسید.

12-از مسئولیت هایمان در جامعه و محیط زندگی سه مورد نام ببرید.

13-ما نسبت به مراقبت از بدن خود مسئولیت داریم.ص         غ

14-نسبت به محیط زندگی و عالم آفرینش چه مسئولیت هایی داریم؟

15-داشتن شناسنامه جزء کدام یک از حقوق ما است ؟

الف) در خانه و خانواده      ب) در مدرسه      ج) محیط زندگی و کشور    د) همه موارد

16- دفاع از خون شهیدان جزء کدام یک از مسئولیت های ماست ؟

الف) مسئولیت در نزد خدا   ب) مسئولیت نسبت به خود   ج) نسبت به دیگران     د) نسبت به اعضای جامعه

                                                 درس سوم

1-انسانها در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق و بی قید و شرط دارند .ص      غ

2-تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر ................نباشد.

3- به طور کلی قانون و مقررات به دو دلیل بوجود آمده اند آنها را نام ببرید.

4-رعایت نکردن قانون و مقررات در جامعه چه نتایجی دارد ؟

درس چهارم

1-قوانین و مقررات به چند صورت تعیین می شوند؟ نام برده و برای هرکدام مثالی بزنید.

2-ایستادن در صف اتوبوس و نانوایی از کدام نوع مقررات است ؟

الف) دستورات مذهبی و دینی      ب) عادت و رسم دراجتماع      ج) قانون مصوب مجلس

3-ممنوعیت عبور از چراغ قرمز از کدام نوع مقررات است ؟

الف)دستورات دینی و اخلاقی       ب) بصورت عادت و رسم در جامعه       ج) قانون مصوب مجلس

4- وارد نشدن به مسجد و نماز خانه با کفش از نوع مقررات ..................است.

5-همه افراد در برابر قانون مساویند. ص      غ

6-مهمترین قانون هر کشور ...................است .

7- در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین می شود؟

8- پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ..............برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد.

9- اعضای مجلس خبرگان چگونه انتخاب می شوند؟

الف) با رای مردم   ب) با رای نمایندگان مجلسشورای اسلامی   ج) از سوی رهبر    د) از سوی رییس جمهور

10-قانون اساسی در سال 1358به همه پرسی گذاشته شد و مردم به آن رای ..........یا ...........دادند.

11-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 188اصل دارد.ص    غ

12-قوه مقننه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب ..................بر عهده دارد.

13- قوه مقننه از دو بخش تشکیل شده آنها را نام ببرید.

14-وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست ؟

15-نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه و برای چه مدتی انتخاب می شوند؟

16- نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از انتخاب شدن برای شروع کار خود ادای سوگند می کنند.ص     غ

17- رییس مجلس شورای اسلامی چگونه انتخاب می شود ؟

الف) با رای نمایندگان       ب) با رای مردم    ج) از سوی رهبر        د) از سوی رییس جمهور

18- اعضای شورای نگهبان چند نفرند و چگونه انتخاب می شوند؟

19- شورای نگهبان از شش نفر ............... و شش نفر ..................تشکیل می شود.

20-فقهای شورای نگهبان از سوی ................انتخاب می شوند.

21- حقوقدانان شورای نگهبان از طرف قوه ................به مجلس معرفی می شوند.

22- شورای نگهبان قوانین مصوب مجلس را با .....................و....................تطبیق می دهد.

23- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تایید صلاحیت نامزدها وظیفه ..............است.

24- قانون اساسی را تعریف کنید.

درس پنجم

1-همدلی یعنی چه ؟

2-همدردی یعنی چه ؟

3-چرا در هنگام وقوع حوادث با یکدیگر همدلی و همدردی می کنیم ؟

4-انسانها در هنگام حوادث فقط به یاری هموطنان خود می شتابند.ص    غ

5-خداوند همدلی و انسان دوستی را در ..................انسان قرار داده است .

6-بنا به گفته قرآن هر کس جان یک نفر را نجات دهد مانند این است که جان ....................را نجات داده است.

7-امروزه با گسترش وسایل ...............و................مردم به سرعت می توانند از اخبار حوادث آگاه شوند.

8-در جامعه امروز همدردی و همدلی شکلهای جدیدی پیدا کرده و ................مختلف برای این امور پدید آمده است.

9-کدام موسسه اجتماعی در هنگام حوادث به ما کمک می کند؟

الف) هلال احمر       ب) آتش نشانی     ج) اورژانس       د) همه موارد

10-مثال هایی برای نشان دادن روحیه همدلی و همدردی مردم ایران بنویسید.

11-کدام موسسات در هنگام وقوع حوادث به یاری آسیب دیدگان می شتابند.

12-هلال احمر در هنگام وقوع حوادث طبیعی و ...............به کمک مردم می شتابد.

13-وظایف جمعیت هلال احمر را بنویسید.

14-هلال احمر در شرایط عادی چه وظایفی دارد؟

15-دانش آموزان و دانشجویان با عضویت در ................................برای همکاری با هلال احمر آموزش می بینند.

16- گذاشتن خود به جای کسی که دچار حادثه شده و درک احساس و شرایط او را چه می گویند؟

الف) همدلی         ب) همکاری         ج) همدردی               د) همفکری

 

 

درس ششم

1-کدام موسسه هزینه های ناشی از حوادث را پرداخت می کند؟

الف) هلال احمر       ب) اورژانس       ج) بیمه        د) نیروی انتظامی

2-موسسه ای که ما را بیمه می کند ..................نامیده می شود.

3-چرا موسسه بیمه بوجود آمده است ؟

4-بیمه چیست ؟

5-در کشور ما موسسات مختلفی برای بیمه بوجود آمده است که همه آنها زیر نظر ....................فعالیت می کنند.

6-انواع بیمه را نام برده و برای هر کدام دو مثال بزنید.

7-طبق قانون همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری باید سالیانه وسیله خود را بیمه کنند.ص    غ

8-چهار مورد از بیمه های اجباری را نام ببرید.

9-بعضی از بیمه ها اجباری هستند. ص       غ

درس هفتم

1-انسان برای آنکه بتواند به حیات و زندگی خود ادامه دهد ؛ باید ..................کند.

2-در گذشته ادامه زندگی انسان بدون تولید امکان پذیر بوده است .ص     غ

3-تولید محصول به منظور رفع .............و.................انسان صورت می گیرد.

4-محصولی که تولید می شود ممکن است ..............یا ................باشد.

5-محصولات تولید شده به دست انسان به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام برده و برای هر کدام دو مثال بزنید.

6-عوامل لازم برای تولید را نام برده و برای هر کدام دو مثال بزنید.

7-سرمایه چیست ؟

8-نقش کدام یک از عوامل زیر در تولید بیشتر است ؟

الف) منابع طبیعی        ب) سرمایه           ج) نیروی انسانی        د) ابزار و تجهیزات

9-برای تولید هر محصولی ؛نیروی انسانی باید .............و............... لازم را داشته باشد.

10-تقسیم کار و شغل های مختلف چگونه بوجود آمد ؟ توضیح دهید.

11-مشاغل و فعالیت های صنعتی را می توان در سه گروه عمده تقسیم بندی نمود ؛ آنهارا نام ببرید.

12-توزیع یعنی چه ؟

13-تولید کنندگان به چه روشهایی کالاهای خود را تبلیغ می کنند؟

14-چگونه می توانیم از تولید کنندگان کشورمان حمایت کنیم ؟

15-در زمانهای قدیم بازارها از مکانهای مهم شهرها بوده است .ص     غ

16-بازارها علاوه بر آنکه محل داد و ستد اقتصادی بودند ؛ در امور اجتماعی هم نقش مهمی داشتند.ص      غ

17- فروشندهای که می خواهد کسب حلال داشته باشد؛ باید از ................و.....................پرهیز کند.

18-درآمد ح

/ 7 نظر / 34 بازدید
ayda

عالی

ayda

عالی بود[تایید][لبخند][شرمنده]

کیانا

خیلی باهالی بابا ایول عااااااااالی بود[دست][دست][ماچ]

کیانا

دمت گرم[قلب][قلب][قلب][قلب][نیشخند]

نگار

بابا دمتون گرم عالی بود گلم [گل][خواب][ابله][قلب]

Asal

عالی بود.خیلی کامل بود ممنون[قلب][قلب]

دریا

محشر بود[لبخند]