سوالات درس 20 مطالعات

1-      در ایران باستان شیوه حکومت چگونه بود؟

در ایران باستان شیوه. حکومت پادشاهی بود. شاهان در ابتدای سلطنت در حضور بزرگان کشور، تاج گذاری می کردند و در کاخ بر تخت می نشستند . شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان می بردند. حکومت موروثی بود یعنی از پدر به پسر به ارث می رسید.

البته گاهی بر سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت، آن چنان اختلافات شدیدی پیش می آمد که حتی منجر به کشتن افراد و جنگ و خون ریزی می شد.

 

2-از نظر پادشاهان ایران باستان مقام شاهی چه مقامی بود؟

شاهانایرانباستانخودرابرگزیدهٔآسمانونمایندهٔاهورامزدا  می دانستندومعتقدبودندکهبهحکماوفرمان

 میرانند. دراغلبکتیبههایبهجایمانده،جمله هاییکهاینموضوعرانشانبدهد،وجوددارد.

البتهاینعقیدههموجودداشتکهاگرشاهازمسیرقانونوعدالتمنحرفشودحمایتاهوراییازاوگرفتهمی شودوبزرگانوموبدان   می توانستندشاهراعزلیابرکنارکنند.

 

3-پادشاهان به چه اموری فرمانروایی  ومطلق داشتند؟

شاهانبراموراداری،نظامیومذهبیفرمانرواییمطلقداشتند

 

4- فرمان های پادشاه چه حکمی داشت ؟ و فرمان های مهم چه نشانی داشت؟

اینفرمانها،قانونهاییبودندکهبایددرسراسرکشوراجرامیشدندوهیچکسنبایدازآنهاسرپیچیمیکرد. رویفرمانها  ونامههایمهم،مُهرهایمخصوصشاهزدهمیشد.

 

 

5- چرا دردورهاشکانیان،قدرتونفوذپادشاهانمانندسایرشاهانایرانباستاننبود؟

 چوندرایندوره،خاندانهایمحلیازنفوذوقدرتزیادیبرخورداربودندوشاهانمجبوربودنددرادارهکشورباآنهامشورتکنند.

 

6- دردورهاشکانیانچندمجلسبرایتصمیمگیریبهوجودآمدهبود؟

مجلسشاهی،مجلسبزرگان  ومجلسمهستان.

 

 

7- علت وجود شغل ها و مقام های مختلف برای اداره کشور در دولت های ایران باستان چه بود؟

قلمرو وسیع

 

 

8-زندگی شاهان چگونه بود و هزینه زندگی آنان چگونه تأمین می شد؟

زندگیشاهانهزینهٔزیادیداشت. گاهیآنهاصدهاخدمهرابهکارمیگرفتند. اینکهدرآمدهایکشورچگونهخرجبشودبستگیبهنظرشاهانداشت. مخارجسنگیندربار،ازگرفتنمالیاتازمردمتأمینمیشد. اغلبشاهانبهثروتاندوزیمی پرداختندونهتنهابهفکرآسایشمردمنبودندبلکهبهآنهاظلممی کردند.البتهگاهینیزبهندرتشاهانیپیدامیشدندکهسعیمیکردندباعدالترفتارکنند.

 

 

9-  مقامهایمهمحکومتی بعد از مقام شاه را نام ببرید  ووظایفآنها را ذکر کنید.

وزیربزرگمهمترینمقامبعدازشاهومسئولکارهایاداریمملکتبود

رئیسدرباریاتشریفاتمسئولرسیدگیبهکارهایکاخشاهی )مراسموجشنهایمختلف،انباروذخیرهکردنمحصولاتغذاییدر

کاخ،توزیعجیرهٔکارکنان،نظارتبرکارهنرمندان،صنعتگرانداخلکاخو ( بود

منشیانودبیرانکارهایاداریومالیونوشتننامههابرعهدهٔآنهابودوگاهبهچندزبانآشناییداشتند

مأمورانمخفیشاهاولینباردرزمانداریوشافرادیبهعنوانمأمورمخفیانتخابشدندکهبهآنهاچشموگوشهایشاهمیگفتند

مأمورانمخفیشاهانازقسمتهایمختلفکشورگزارشتهیهمیکردندوبهشاهمیدادند

 

ف1عّالیّت

 

 

 

 

10- تقسیمات کشوری برای اولین بار توسط چه کسانی اتفاق افتاد و این تقسیمات چگونه بود؟

ایرانیان،برایاولینبارتقسیمسرزمینبهبخشهایمختلفراابداعکردند. برایمثال،داریوشکشوررابرایادارهبهتربه 23 قسمت،تقسیمکرده

/ 9 نظر / 227 بازدید
سمیرا

عالی

خوب است

ای کاش سوالات بیشتری بود

golemaryam

عالیست فقط مخواستم بدونم امتحان نوبت دوم استانی است یا نه ؟ واز کدوم فصل ها امتحان گرفته میشود

قاسمی

همکار گرامی سلام اینجانب بهرام قاسمی دبیر مطالعات اجتماعی منطقه شهریار هستم و با تعدادی از همکاران اقدام به طراحی جزوه سوالات متن کتاب مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم به همراه جواب کاملاً خلاصه شده نموده ایم . دلایل این کار عبارت بود از : 1- بالا بردن آمار قبولی ( 100 درصد دانش آموزان قبول شدند ) 2- بالا بردن نمرات دانش آموزان خود ( 95 درصد دانش آموزان نمره 19 یا 20 گرفتند ) 3- از اینکه هر زنگ به کلاس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شدیم 4- ... لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم . از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با قیمت خیلی کم چاپ می کنیم ، برای دانش آموزان نیز بسیار ارزان می شود . سال گذشته این جزوه در مدارس شهریار با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. در صورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را به تعداد دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما تحویل دهیم . در ضمن در قسمت نام طراح جزوه نیز نام خود شما بر روی جلد جزوه چاپ می شود . برای آشنایی شما همکار گرامی با جزوه قسمتی از آن را در وبلاگ خود گذاشته ام . www.motaleatm.blogfa.com www.motaleat-m.ir جزوه مطالعات اجتماع

رها

[سبز]

نگین امیدی

[دلقک][قلب][بغل][بغل]مرسی از این که این همه نمونه سوال خوب رو تو وبلاگتون گذاشتیم.مممممممممممممرسی[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

مبینا

بسیا ر نمونه سوا لات استاندارد و جالب بود

خخخخخخ

[نیشخند]very good