سوالات درس 13 مطالعات

سوالات درس 13

 

  

درس  13

 

1-ایران در سال 1390 چند نفر جمعیت
داشت؟

75 میلیون نفر

2-کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت
هستند؟

پاکستان  -ترکیه

3-کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت
هستند؟

ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان –
ترکمنستان

4-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟

اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندبیشترازافرادیکهمیمیرندباشدجمعیتافزایش
مییابد.

5- جمعیت چگونه کاهش می
یابد؟

اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندکمترازافرادیکهمیمیرندباشد،جمعیتکاهش
مییابد.

 

6-رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می
افتد؟

دربرخیکشورهامانندسوئیسودانمارکتعدادزادوولدهاکمترازمرگومیرهاشدهاست.
بهاینرشد،رشدمنفیهممیگویند.

 

7-جمعیترابهچند گروهسنیمی توانتقسیم کرد؟

گروه1جمعیتیکسالتا 25 سالکودکانونوجوانانوجوانان

. گروه2بزرگسالان25 تا 65 سال

گروه3سالمندانبیشتر از 65 سال

 

8-با منفی شدن رشد جمعیت چه
مشکلاتی برای یک کشور ایجاد می شود؟

باکمشدنزادوولد،جمعیت
جوانکاهشوتعدادسالمندانافزایشمییابدوجامعهازنیرویجوانکهمیتواند

کارکندوبافعّالیّتهایاقتصادیوآموختنعلمبهپیشرفتکشورکمککند،محروممیشود.

 

9-مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران
بر عهده چه سازمانی است؟

مرکزآمارایران

 

10- اطلاعات مربوط به سرشماری
جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟

استفادهازکتابهاونشریاتمرکزآمارایران،باواردشدنبهپایگاهاینترنتیآن،اطلاعاتموردنظرمانرا

دربارهجمعیتبهدستبیاوریم.

 

11-منظور از تراکم جمعیت
چیست؟

بهنسبتافرادیکهدریکمکان
زندگیمیکنند،تراکمجمعیتآنمکانمیگویند.

 

 

 

 

 

 

 

12-تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه
محاسبه می کنند؟

برایمحاسبهٔتراکمجمعیتیکمنطقه،جمعیتآنمنطقهرابرمساحتآنتقسیممیکنند.

 

 

 

13-تراکم جمعیت کشورمان در سال
1390  در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟

معادل1/49نفردرکیلومترمربع

مساحت قسمت هایی از دشت کویر ودشت لوت از مساحت کل کشور
کم شده است.

مساحت قابل سکونت (1/527/495میلیون
کیلومتر مربع )

 

 

14-عوامل مؤثر در تراکم پایین  یا
کم   جمعیت کدامند؟

درنواحیداخلیایرانبهدلیلکمبودبارندگی،آبوهوایگرموخشک
وخاکهایمساعدوشور،جمعیتبسیارکمیزندگیمیکنند.

15-کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟

دشت کویر  - دشت لوت

16-عوامل مؤثر در تراکم بالا و زیاد جمعیت
کدامند؟

         پایتخت بودن یک منطقه
مانند تهران که بسیاری از سازما
نهایمهمدولتی،دانشگاهها،بیمارستانهاو  

        صنایعدر آن متمرکز شده اند

مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی –آب فراوان –هوای
معتدل – خاک حاصلخیز
  مانند : جلگه های کناره ی
دریای مازندران

وجود معادن وذخایر چون نفت وگاز
مانند: خوزستان

مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی
کافی
مانند: کوهپایه های البرز وزاگرس

 

 

17-پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان

کدام منطقه است؟

تهران

/ 1 نظر / 57 بازدید

عالییییییییییی بود