درس 17 .

 

 

درس 17

 

1—میراث فرهنگی چیست؟

میراث،یعنیارثوهرچیزیکهازگذشتگانونیاکانوپدرانبهمارسیدهباشد. بخشیازچیزهاییکهازگذشتگانبرایمابهجایماندهاست،میراثفرهنگی  است.

2—چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟

میراثفرهنگیهمهٔچیزهایارزشمندیاستکهبهفرهنگ٭یکملتمربوطمیشود. اینچیزها،حاصلزندگیوتلاشمردمیاستکهدرگذشتهزندگیمیکرده اندوازیکنسلبهنسلدیگررسیدهاست.

3—میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟

میراثفرهنگیممکناستچیزهایمادیمثلظرفها،سکه ها،کتیبهها،فرشها،کتابهایقدیمیوبناهایتاریخی،مساجدوامامزاده هاباشد. همچنینممکناستچیزهایغیرمادیمثلاعتقادات،زبانوآدابورسومیباشدکهازگذشتهبهمارسیدهاست.

4—چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟

ازآنجاکهایرانجایگاهتمدنهایکهنوقدیمیترینسکونتگاههایبشریاست،دارایمیراثفرهنگیبسیارزیادوباارزشاستکهبخشیازآندرموزههانگهداریمیشود.

5—چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟

میراثفرهنگیبههمهٔمردمیککشورمتعلقاست

6—تاریخ چه علمی است؟

علمتاریخعبارتاستازمطالعهٔزندگیانسانهادرگذشته.

7—فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟

آشناییباگذشتهبهماکمکمیکندتازمانحالرابهتربفهمیم. ماازمطالعهٔرویدادهاوزندگیِمردمانگذشتهمیتوانیمپندبگیریموازتجربه هایآنهادرزندگیامروزاستفادهکنیم.

8—مورخ کیست؟

بهکسانیکهدربارهٔزندگیانسانهاورویدادهاییکهدرگذشتهاتفاقافتاده،مطالعهوتحقیقمیکنند،مورّخمیگویند.

9—مورخان در مطالعات خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟

مورّخاندرمطالعاتخودازمنابعمختلفیمثلکتابهاونوشتههایاکتیبه ها،ابزارهاووسایلزندگی،بناها،سکهها،سلاحها،سنگ نگاره هاوهرچیزیکهازگذشتهباقیماندهاست،استفادهمیکنند.

10—مورخان چگونه چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر میدهند؟

آنهاسعیمیکنندشواهدومدارکبهجایماندهرابادقتبررسیکنندتابهواقعیتآنچهدرگذشتهرخداده،پیببرندوآنگاهنظرخودرادربارهٔیکموضوعتاریخیبگویند.

گاهیممکناستمورّخانبادستیافتنمتنبهشواهدومدارکجدید،تغییراتیدرنظراتخودبدهند.

11—مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟

باستانشناسی  

12—باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟

بعضیازآثارتاریخیمربوطبهزمانهایبسیاردور،دردلخاکقراردارند. بههمینعلتباستانشناسانابتدابامشاهدهٔویرانههاوخرابه هایامطالعهٔمنابعتاریخیحدسمیزنندکهدریکمنطقه،آثارباستانیوجوددارد. سپسبهجستوجووحفاریدرآنمنطقهمیپردازند.

13—باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟

باستانشناساندرهرمرحلهازابزارخاصیاستفادهمیکنند؛ازابزارهایسادهمانندبیلوکلنگتامیکروسکوپودوربینهایمخصوصکهباآنهالایه هایدرونخاکرامشاهدهمیکنند.

14—مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

مورّخانمعمولاًکارخودشانراباپرسشهاییدربارهٔگذشتهآغازمیکنند.

آنهاپرسشهاییراطرحوسپسدربارهآنهاتحقیقمیکنندتاپاسخآنهاراپیداکنند.

/ 2 نظر / 33 بازدید
مریم

سلام خانم حمزه نیاسوالات خیلی خوب بود لطفا در مورد تخت جمشید مطلب بذارین

سروش

فوق العاده عالی بود.از شما دبیر گرامی متشکرم[گل]