/ 4 نظر / 39 بازدید
نگارعالی پوریان

چه نمونه سوالات ما کوتاه اونوقت مل سوما تقریبا سه صفحه بود

نگارعالی پوریان

منظورم مال بود اشتباه کردم[خجالت]

شادی

ممنون عالی بود [قلب][قلب][بغل][بغل][راک][راک][قلب][قلب]

عاشورمومنان زاده

حدیث یکلمه اشتباه نوشته شده اطلبوالعلم من المهد الی الحد