سوالات درس 15 مطالعات

  

درس 15

 

 

1-- گردشگر کیست؟

بهکسانیکهمحلاقامتیاکارخودرابهطورموقتترکمیکنندوبرایاستراحتیاگردشودیدنیامطالعهٔ

مکانهایتاریخیوطبیعی،بهسفرمیروندگردشگر  میگویند.

 

2—گردشگری با چه اهدافی صورت می گیرد؟(انواع گردشگری کدام است؟)

 

1- با هدف استراحت وتفریح

2- باهدف زیارت اماکن مقدس

3- باهدف مطالعه آثار تاریخی

4- باهدف بازدید از نمایشگاهها یا گردهایی های علمی

5- باهدف طبیعت گردی

 

 

3—گردشگری از چه نظر اهمیت دارد؟

1- آشنایی با پدیده های زیبای طبیعی و مکانهای تاریخی و فرهنگی

2- افزایش اطلاعات درباره مکانها و آداب و رسوم مردم  

3-ایجاد شغل های جدید مانند هتل داری – دفاتر فروش بلیط ، دفاتر حمل ونقل ،فروش صنایع دستی وغذاها وشیرینی های محلی

 

4—مهمترین وسیله مورد نیاز گردشگری چیست؟

نقشه

 

5—هنگام گردشگری نقشه چه کمکی به می کند؟

نقشههابهماکمکمیکنندتامکانهایجدیدرابهترپیداکنیموسریعترخودرابهآنجابرسانیم. بدوننقشهممکناستمسیرهارااشتباهکنیمیازمانزیادیبرایپیداکردنیکمکانصرفکنیم.

 

6—مهمترین نقشه مورد نیاز هنگام سفر چه نقشه ای است؟

نقشه راه ها

 

7—بر روی نقشه ی راهها چه چیزهایی قابل مشاهده است؟

برروینقشهٔراهها،جادههایاصلیوفرعیوهمچنینمکانهایخدماتیچونرستورانها،تعمیرگاهها،پمپبنزینها،نمازخانهونظایرآنمشخصشدهاست

 

8- مقیاس نقشه در سفر چه کاربردی دارد؟

. بااستفادهازمقیاسنقشهٔراههامیتوانیدحسابکنیدچقدرازروستایاشهریکهمیخواهیدبهآنسفرکنید،فاصلهدارید.

 

 

/ 6 نظر / 69 بازدید
kimi

مرسي از 10 نمره من 8 رو میدم

من

[لبخند] خیلی متشکرم

اشنا

اغا تو این سایت شما نمونه سوال هشتم پیدا نمیشه همه جا حق ما رو ضایع می کنن[گریه][عصبانی][قلب]

بهناز

عالیییییییییییییییییییییییییییییییی[چشمک]

رامتیم

خوب بود اما کم بود