نمونه سوالات درس 14 مطالعات

سوالات درس14

 

  

درس
14

1-انسان آب مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کند
؟

آبهایسطحی
)
رودها (
              آبهایزیرزمینی )چاه،چشمهوقنات(

2-چرا ایران با کمبود آب مواجه است؟

رشته
کوههایی چون البرز وزاگرس مانند دیواری مانع از نفوذ رطوبت به قسمتهای داخلی ایران
می شود.

که در
مجموع میانگین بارش سالانه در ایران حدود 230 میلیمتر است.

3- بیشتر رودهای دائمی و پرآب ایران از کجا سرچشمه می
گیرند؟

از
کوه های البرز وزاگرس

4-چرا رودهای پرآب ایران قابل کشتیرانی
نیستند؟

رودهایپرآبایرانچونازشیبهایتندکوهستانیجاریمیشوند،قابلکشتیرانینیستندوفقطدربخشیازرودکارونمیتوانکشتیرانیکرد.

 

5- رودهای ایران از نظر جهت جریان آب به چند
حوضۀ
آبریزتقسیم می
شود؟

نام حوضۀآبریز

سرچشمه

مصب (به کجا میریزد)

نام برخی از رودها

حوضۀآبریزدریایخزر

کوههایالبرز

دریایخزر

سفید رود – نکا رود

حوضۀآبریزخلیج فارسودریایعمان

کوههایزاگرسیاکوههایپراکندهداخلی

خلیج فارسودریایعمان

کارون – جراحی – دالکی – رود میناب

حوضۀآبریزداخلی

کوههای زاگرس و البرز و کوههای پراکنده داخلی

بهدریاچههاوباتلاقهایداخلییازمینهایاطرافخود

هلیل
رود – زاینده رود

(معمولاًموقتیافصلی)

 

6-میزان مصرف آب در ایران برای یک فرد چه مقدار است؟ میزان مجاز
مصرف آب چقدر است؟

میزانمجازمصرفآببراییکفرددرشبانهروز
150
لیترتعیینشدهاستامادرایرانمتوسطمصرفدرشبانهروز 250 تا 300 لیتراست.

 

7-در گذشته مردم آب را در چه مکانهایی ذخیره می کردند؟آیا این آب
تصفیه شده بود؟

درگذشتهدراغلبمناطقکشورما،آبرادرآبانبارهاذخیرهمیکردند. درآنزمانآبتصفیهشدهولولهکشیوجودنداشت.

 

8-چرا خاک برای انسان اهمیت دارد؟

خاکیکمنبعمهمتأمینغذااست.
اماعلاوهبرغذا،انساندرطیسالیاندرازازخاکبرایساختنظروفووسایلزندگی،جادههاوخانه هااستفادهکردهاست.

 

9- خاک
چگونه
تشکیل
می
شود؟

خاک،لایهٔنازکیازپوستهٔزمیناستکهازخردشدنسنگهاپدیدآمدهاست. خاکطیزمانطولانیبا

توجهبهعواملیمانندسنگها،آب،دمایهواوموجوداتزندهیکمنطقهتشکیلمیشود

 

10-علت تنوع خاک ها چیست؟

هرنوعخاکموادمعدنیخاصیداردکهانواعمختلفخاکهاراتشکیلمیدهد.

 

11-خاک های حاصلخیز کشور ما در کدام مناطق قرار دارد؟ و علت
حاصلخیزی آن چیست؟

درکشورمادرجلگه هاواطرافرودهاوبرخیکوهپایه هاخاکهایحاصلخیزیوجودداردکهموادآلی ومعدنیمناسبدارند.

 

12-خاک  کدام مناطق ایران برای کشاورزی مناسب نیست
وعلت آن چیست؟

خاکبرخیمناطقمرکزی،داخلییاجنوبیکشوربهعلتوجودنمکیاآهکدرخاک،برایکشاورزیمناسبنیست. دراینمناطقبهعلتخشکیهواوکمبودبارندگی،هوموس خاکبسیارکماست.

 

13- چه
عواملی
موجب
از
بین
رفتن
خاک
می
شود؟

--
مصرف
بیشازحدموادّغذاییوکشتپیدرپییکمحصولدرزمینواستراحتندادنبهخاک.

--
قطع
بوته هاوکندندرختانکهموجبمیشودخاکدراثربادوبارانبهراحتیشستهشود.

--
استفادهٔ
نامناسبوبیرویهازکودهایشیمیایی.

--
ایجاد
ساختمانوجادهوکارخانهرویخاکهایقابلکشت.

--
دفن
زباله هادرخاک.

 

14-کدام سازمان وظیفه حفاظت از خاک را برعهده
دارد؟

سازمانجنگلهامراتعوآبخیزداری

/ 3 نظر / 280 بازدید
حسن جلالی

سلام همکار عزیز وبلاگت خیلی خوبه با اجازه لینک شدین طرف ما هم بیا

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود

حنانه

می پسندمش