کتاب های هشتم

کتاب دوم متوسطه(هشتم)

کد کتاب

عنوان

پایه

دانلود فایل

 

115.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اول-  فایل دومفایل سومفایل چهارمفایل پنجمفایل ششمفایل هفتمفایل هشتمفایل نهم  

123

فرهنگ و هنر

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اول-  فایل دومفایل سومفایل چهارمفایل پنجم

 

122

مطالعات اجتماعی

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دومفایل سومفایل چهارم- فایل پنجمفایل ششمفایل هفتمفایل هشتمفایل نهمفایل دهمفایل یازدهم

 

 

 

 

 

 

 

125

عربی

01/05/93

دوم متوسطه

فایل اول -فایل دوم- فایل سومفایل چهارم-فایل پنجم-فایل ششمفایل هفتم

 

127

تفکر و سبک زندگی

01/05/93

دوم متوسطه

فایل اول - فایل دوم   121.1

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

دوم متوسطه

فایل اول   124 انگلیسی

دوم متوسطه

فایل اول - فایل دوم -فایل سومفایل چهارمفایل پنجمفایل ششمفایل هفتم   124.1 کتاب کار انگلیسی

دوم متوسطه

فایل اول - فایل دوم   126 آموزش قرآن

دوم متوسطه

فایل اولفایل دومفایل سومفایل چهارم  


/ 0 نظر / 54 بازدید