درس هشتم مطالعات

چگونه سلامتی خود رادرمحیط رسانه های دیجیتال حفظ کنیم

(دستورالعملی برای نوجوانان )

همراه با منتخبی ازآثارنخستین مسابقه بین المللیکاریکاتور رسانه های دیجیتال

درس8هشتم   

 

 

چگونه سلامتی خود رادرمحیط رسانه های دیجیتال حفظ کنیم

(دستورالعملی برای والدین ومعلمان)

همراه با منتخبی ازآثارنخستین مسابقه بین المللیکاریکاتور رسانه های دیجیتال

درس8هشتم   

 

 

 

سوادرسانه ای چیست؟ درس8هشتم    

/ 0 نظر / 60 بازدید