پایگاه کیفیت بخشی درس مطالعات اجتماعی

به نام خدا


شیوه نامه ی اجرایی جشنواه ی روشهای فعا ل یاددهی یادگیری

درس مطالعات اجتماعی (پایه ی هفتم )

بااحترام درراستای برنامه ی عملیاتی پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس مطالعات اجتماعی وبااستناد به موافقت نامه ی112395/400مورخه ی4/6/92دفترآموزش دوره ی اول متوسطه وباعنایت به نقش موثر روش های فعا ل تدریس درتعمیق وپایداری آموخته های فراگیران دردرس مطالعات اجتماعی وباتوجه به اهداف پیش بینی شده درسندتحول ملی،شیوه نامه ی جشنواره ی درس فوق ویژه دبیران علوم اجتماعی(دوره ی متوسطه ی اول) جهت اجرادرسال تحصیلی 93-92ابلاغ میگردد.شایسته است مسئولین محترم ذی ربط اهتمام لازم را دراجرای هرچه مطلوب ترآن بعمل آورند.

اهداف:

1-توسعه ی کیفی منابع انسانی ازطریق تقویت مهارتهای حرفه ای معلمان دردرس مطالعات اجتماعی

2-شناسایی وترویج روشهای کارآمد درتدریس مطا لعات اجتماعی جدیدالتالیف(هفتم)

مخاطبان:

کلیه ی دبیران علوم اجتماعی دوره ی اول متوسطه سراسرکشور

اعضای کمیته ی اجرایی:

-معاون آموزش متوسطه

-کارشناس مسئول تکنولوژی و گروههای آموزشی

-کارشناس فناوری اطلاعات وارتباطات

-کارشناس مسئول آموزش دوره ی اول متوسطه

-سرگروه آموزشی مطالعات اجتماعیتت

/ 0 نظر / 41 بازدید