تقسیم بندی آب و هوای ایران از نگاه دکتر کردوانی

تقسیم بندی آب و هوای
ایران

از نگاه دکتر کردوانی

نواحی را بر اساس دو عنصر دما و بارش تقسیم بندی می
شود.

1-معتدل و مرطوب خزری

2-معتدل و نیمه خشک کوهستانی

3-گرم و خشک

4-گرم و شرجی سواحل جنوبی

تعریف مناطق مرطوب:مناطق مرطوب و نیمه مرطوب در تمام ماه های سال بارندگی
دارند و زراعت بدون آبیاری در این مناطق امکان پذیر نیست.

تعریف مناطق خشک:مناطقی هستند که در تمام ماه های سال بارندگی
ندارند

از
نظر میزان بارش نیمه خشک250-450میلی متر

1-مناطق خشک کم تر از 500 میلی متر باران دارد. خشک100-250 میلی متر نیمه
بیابانی 50-100 میلی متر

بیابان کم تر از 50 میلی متر مرطوب بیش از 700میلی متر

2-مناطق مرطوب بیش تر از 50 میلی متر باران دارد. نیمه مرطوب500- 700 میلی
متر                                   

مرطوب از مینو دشت گرگان تا آستارا،گرگان وناهار خوران نیمه مرطوب،بخش شمال
گلستان و شمال گرگان نیمه خشک است.

ولی
میزان بارندگی به تنهایی برای تقسیم بندی  کفایت نمی کند،بلکه توزیع بارندگی در طول
سال نیز اهمّیت زیادی دارد.

برای
مثال کوهرنگ 1200 میلی متر بارندگی دارد. اسپیدان در فارس هم همینطور حدود 700 میلی
مترو معادل ساری بارندگی دارد .ولی ساری را می گوییم مرطوب چون در تمام ماه های سال
بارندگی دارد و از نظر گیاهی همواره سبز است و اسپیدان و کوهرنگ چهار ماه از سال
باران ندارند و از نظر منظره گیاهی نیز خشک هستند.

(لندن و بیت المقدس هر دو 600 میلی متر بارندگی دارند ولی لندن مرطوب و بیت
اللمقدس خشک است.)

 

/ 0 نظر / 23 بازدید