سوالات درس14

سوالات درس14

 

  

درس 14

1-انسان آب مورد نیاز خود را چگونه تأمین می کند ؟

آبهایسطحی )رودها (                آبهایزیرزمینی )چاه،چشمهوقنات(

2-چرا ایران با کمبود آب مواجه است؟

رشته کوههایی چون البرز وزاگرس مانند دیواری مانع از نفوذ رطوبت به قسمتهای داخلی ایران می شود.

که در مجموع میانگین بارش سالانه در ایران حدود 230 میلیمتر است.

3- بیشتر رودهای دائمی و پرآب ایران از کجا سرچشمه می گیرند؟

از کوه های البرز وزاگرس

4-چرا رودهای پرآب ایران قابل کشتیرانی نیستند؟

رودهایپرآبایرانچونازشیبهایتندکوهستانیجاریمیشوند،قابلکشتیرانینیستندوفقطدربخشیازرودکارونمیتوانکشتیرانیکرد.

 

5- رودهای ایران از نظر جهت جریان آب به چند حوضۀآبریزتقسیم می شود؟

نام حوضۀآبریز

سرچشمه

مصب (به کجا میریزد)

نام برخی از رودها

حوضۀآبریزدریایخزر

کوههایالبرز

دریایخزر

سفید رود – نکا رود

حوضۀآبریزخلیج فارسودریایعمان

کوههایزاگرسیاکوههایپراکندهداخلی

خلیج فارسودریایعمان

کارون – جراحی – دالکی – رود میناب

حوضۀآبریزداخلی

کوههای زاگرس و البرز و کوههای پراکنده داخلی

بهدریاچههاوباتلاقهایداخلییازمینهایاطرافخود

هلیل رود – زاینده رود

(معمولاًموقتیافصلی)

 

6-میزان مصرف آب در ایران برای یک فرد چه مقدار است؟ میزان مجاز مصرف آب چقدر است؟

میزانمجازمصرفآببراییکفرددرشبانهروز 150 لیترتعیینشدهاستامادرایرانمتوسطمصرفدرشبانهروز 250 تا 300 لیتراست.

 

7-در گذشته مردم آب را در چه مکانهایی ذخیره می کردند؟آیا این آب تصفیه شده بود؟

درگذشتهدراغلبمناطقکشورما،آبرادرآبانبارهاذخیرهمیکردند. درآنزمانآبتصفیهشدهولولهکشیوجودنداشت.

 

8-چرا خاک برای انسان اهمیت دارد؟

خاکیکمنبعمهمتأمینغذااست. اماعلاوهبرغذا،انساندرطیسالیاندرازازخاکبرایساختنظروفووسایلزندگی،جادههاوخانه هااستفادهکردهاست.

 

9- خاکچگونهتشکیلمیشود؟

خاک،لایهٔنازکیازپوستهٔزمیناستکهازخردشدنسنگهاپدیدآمدهاست. خاکطیزمانطولانیبا

توجهبهعواملیمانندسنگها،آب،دمایهواوموجوداتزندهیکمنطقهتشکیلمیشود

 

10-علت تنوع خاک ها چیست؟

هرنوعخاکموادمعدنیخاصیداردکهانواعمختلفخاکهاراتشکیلمیدهد.

 

11-خاک های حاصلخیز کشور ما در کدام مناطق قرار دارد؟ و علت حاصلخیزی آن چیست؟

درکشورمادرجلگه هاواطرافرودهاوبرخیکوهپایه هاخاکهایحاصلخیزیوجودداردکهموادآلی  ومعدنیمناسبدارند.

 

12-خاک  کدام مناطق ایران برای کشاورزی مناسب نیست وعلت آن چیست؟

خاکبرخیمناطقمرکزی،داخلییاجنوبیکشوربهعلتوجودنمکیاآهکدرخاک،برایکشاورزیمناسبنیست. دراینمناطقبهعلتخشکیهواوکمبودبارندگی،هوموس  خاکبسیارکماست.

 

13- چهعواملیموجبازبینرفتنخاکمیشود؟

-- مصرفبیشازحدموادّغذاییوکشتپیدرپییکمحصولدرزمینواستراحتندادنبهخاک.

-- قطعبوته هاوکندندرختانکهموجبمیشودخاکدراثربادوبارانبهراحتیشستهشود.

-- استفادهٔنامناسبوبیرویهازکودهایشیمیایی.

-- ایجادساختمانوجادهوکارخانهرویخاکهایقابلکشت.

-- دفنزباله هادرخاک.

 

14-کدام سازمان وظیفه حفاظت از خاک را برعهده دارد؟

سازمانجنگلهامراتعوآبخیزداری

 

/ 5 نظر / 25 بازدید
فتاااانه

عاللللللییییی دمت گرررررررم

فتانه

واقعااا عالیه دمتون گررررررم بوووووووووس به مدیر سایت فداااااتون شم

هلینا

سلام.خسته نباشید.خوبه واقعا آدم بهتر میتونه در درساش موفق باشه .مرسی. از سایت خوبیتون

سید محمد حسین ناجی اصفهانی

[لبخند]

من

ممنون[تایید]