نمونه سوال تستی اجتماعی سوم

 

1- یکی از وظایفی که مردم و مؤسسات برای ایجاد نظم و هماهنگی برعهده دارند چیست؟

 الف) رعایت قوانین و مقررّات      ب) داشتن روابط متقابل با یکدیگر     ج) آگاهی از قوانین و مقررّات    د) نظارت بر اجرای قانون

2- کدامیک از موارد زیر از راههای حفظ و ترویج ارزشهای دینی و ملّی توسط حکومت نیست؟

 الف) قوانین حکومتی     ب) رسانه های گروهی      ج) آموزش در مدارس       د) مجلس شورای اسلامی 

3- احوالپرسی کردن و رعایت حجاب اسلامی به ترتیب چه نوع هنجارهایی هستند؟

  الف) اجتماعی- حکومتی       ب) دینی - اجتماعی        ج) اجتماعی - دینی        د) دینی - حکومتی 

4- از کارکردهای قانون نیست؟

   الف) دفاع از حقوق محرومان    ب) تنظیم روابط بین مردم و مؤسسات    ج) هماهنگ ساختن مؤسسات   د) انتخاب مجریان قوانین

5- کدام یک وظایف شورای نگهبان می باشد؟

    الف) نظارت بر درست برگزار شدن انتخابات                                  ب) انتخاب اعضای مجلس خبرگان   

      ج) نظارت بر فعالیّت همه مؤسسات کشور                                   د) نظارت بر اجرای قوانین

6- وظیفه دولت وسازمانهای تحت نظر آن .............است که ........... وضع کرده است؟

    الف) نظارت برقوانین - مجلس شورای اسلامی                        ب) اجرای قوانین - رهبری  

      ج) رسیدگی به شکایات مردم - شورای نگهبان                       د) اجرای قوانین - قوه مقنّنه   

7- وزیر دادگستری چگونه انتخاب می شود؟

 الف) با نظر و تأئید رهبر توسط رئیس جمهور انتخاب می شود        ب) با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط رئیس جمهور انتخاب می شود  

 ج) با پیشنهاد رئیس جمهور توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود     د) با پیشنهاد رئیس جمهور توسط رهبر انتخاب می شود     

8- مردم از چه طریقی بر کار وزیران نظارت دارند؟     

       الف) مجمع تشخیص مصلحت نظام      ب) شورای نگهبان       ج) رهبر      د) نمایندگان

9- کار اصلی قوه قضائیه چیست؟

   الف) رسیدگی به شکایات مردم     ب) گسترش عدالت     ج) کشف جرم      د) نظارت بر خوب اجرا شدن قانون    

10- رئیس جمهور در انجام وظایف خود در برابر چه کسانی مسئول است؟

 الف) خدا - رهبر- ملّت    ب) رهبر- مجلس شورای اسلامی - ملّت    ج) قوه مقننه - قضائیه - رهبر     د) ملّت - رهبر- مجلس خبرگان    

 

اجتماعی سوم راهنمایی:                        سؤالات مسابقه علمی نوبت صبح

 

1- در زمانهای گذشته نیازهای انسان ها چگونه تأمین می شد؟

الف) بیشتر توسط مؤسسات اجتماعی    ب) داد وستد میان مؤسسات    ج)مؤسسات وخانواده ها    د) بیشتر در محیط خانواده

2- دریک جامعه برای اینکه نظم وهماهنگی برقرار شود شرایطی لازم است کدام گزینه دراین ارتباط نادرست است؟

    الف) رعایت مقررّات توسط مردم ومؤسسات                            ب) عمل کردن به وظایف خود

      ج) یکسان کردن ارزشها وهنجارهای جامعه                           د) کارکردن هم مؤسسات به طور هماهنگ باهم

3- کدامیک از هنجارها به تدریج درزندگی اجتماعی انسانها بوجود آمده ودرجامعه تبیت شده است؟

    الف) رعایت عفّت عمومی     ب) یک جور احوالپرسی کردن      ج) رعایت بهداشت         د) یک جور غذا خوردن

4- حکومت به چه وسیله ای موجب هماهنگی بین مؤسسات جامعه می شود؟

     الف) نظارت برکارها          ب) وضع قوانین ومقررات           ج) همکاری با مؤسسات   د) ارتباط متقابل یا مؤسسات

5- استیضاح به چه معنایی می باشد؟

     الف) سؤال کردن                   ب) پاسخ دادن                    ج) توضیح دادن             د) توضیح خواستن

6- کدامیک از موارد زیر از وظایف رئیس جمهور نمی باشد؟

الف) اجرای قوانین اساسی    ب) امضای توافق نامه های بین المللی     ج) تعیین نماینده ویژه    د) تنظیم روابط قوای سه گانه

7- عفو یا تخفیف مجازات محکومان برعهده چه کسی است؟

      الف) رئیس قوه قضائیه       ب) رهبر                    ج) رئیس جمهور            د) وزیر داداگستری

8- مرجع رسمی رسیدگی به شکایات مردم وسازمان ها کیست؟

     الف) رئیس قوه مجریّه            ب) قاضی              ج) رئیس قوه قضائیه           د) وزارت دادگستری

9- کدام گزینه ازوظایف قوه قضائیه محسوب نمی شود؟

    الف) گسترش عدالت وآزادی های مشروع               ب) کشف جرم وتعقیب ومجازات مجرمان

      ج) تدوین قانون اساسی کشور                           ج) پیشیگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمان

10- انتخاب مجدّد  رئیس جمهور به صورت متوالی برای یک دوره دیگر چگونه است؟

      الف) بلا مانع است                                        ب) از نظر قانونی منع دارد

        ج) بستگی به نظر شورای نگهبان دارد               د) با محدودیت همراه است

 

         

 اجتماعی سوّم راهنمایی:                سوالات مسابقه علمی مدارس نوبت بعدازظهر

 

همه موسسات به دنبال چه هدف مشترکی هستند؟

   الف) تربیت نیروهای متخصص                      ب) داشتن روابط نسبتاٌ پایدار

     ج) رفع نیاز های جامعه                             د) رفع نیازهای یکدیگر

 2- در یک جامعه مؤسسات زمانی می توانند نیازهای مردم را رفع  کنند که در روابط متقابل با یکدیگر از ............ لازم برخوردار باشند.

     الف) استقلال            ب) وابستگی           ج) مقررّات             د) هماهنگی

3- یک جور لباس پوشیدن مربوط به چه نوع هنجاری می باشد؟

   الف) هنجاری که توسط حکومت بوجود آمده است        ب) هنجاری که به تدریج در زندگی اجتماعی انسان بوجود آمده است

    ج) هنجاری که بر اساس دستورات دینی است           د) هنجاری که با پیدایش انسان همراه بوده  است

4- از علل تفاوت در حکومت ها نمی باشد؟

     الف) دین           ب) اقتصاد           ج) فرهنگ          د) تاریخ

5- انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان بر اساس ................ صورت می گیرد.

      الف) اعلم بودن                      ب) احکام مرجعیت    

        ج) معیارهای قانون اساسی        د) اوضاع سیاسی کشور  

6-مهمترین نقش مجلس شورای اسلامی در زندگی مردم از چه طریقی صورت می گیرد؟

   الف) تحقیق و بررسی                              ب) وضع قوانین    

   ج) رسیدگی به شکایات مردم                       د) دادن رأی اعتماد به وزیران

7- کدامیک از موارد زیر از وظایف رهبر حکومت اسلامی نیست؟ 

   الف) رسیدگی به شکایات مردم                             ب) عفو محکومان   

      ج) فرماندهی کل نیروهای مسلح                           د) تعیین جهت کلی نظام جمهوری اسلامی

8- تعداد نمایندگان هر شهر به چه عاملی بستگی دارد؟

   الف) موقعیّت        ب) جمعیّت         ج) وسعت           د) امنیّت

9- وزیر دادگستری توسط چه کسی به رئیس جمهور پیشنهاد می گردد؟

  الف) رئیس قوه قضائیه                       ب) رهبر 

 ج) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام   د) رئیس مجلس شورای اسلامی

10- کدامیک از سازمانهای زیر مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار ندارد؟

 الف) سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور              ب) سازمان صدا و سیما 

    ج) سازمان حفاظت از محیط زیست                      د) سازمان تربیت بدنی

 

سوالات تعلیمات اجتماعی سوم راهنمایی :

1) هدف تمام مؤسسات کشور چیست ؟

1- اداره کشور 2- ایجاد کار و اشتغال    3- تامین نیازهای مردم     4- رفاه و آسایش مردم

 2) جامعه از تعدادی ...... تشکیل شده است که نیازهای خود را از طریق........ تأمین می کنند.

1- موسسات- خانواده   2- خانواده- گروه     3- گروه- موسسات     4- خانواده- موسسات

3)حکومت از سوی مردم مأمور است تا میان مؤسسات جامعه .......... ایجاد کند؟

1- هماهنگی   2  - ارتباط        3- قانون      4- هنجار

4) بشر تردید نداشته که ............ و.......... برای اداره جامعه لازم است.

1- نظم و مؤسسات   2-خانواده و مؤسسات    3- حکومت و قانون    4- عدالت و آموزش

5) کدامیک از موارد زیر ، از «کارکردهای قانون» می باشد ؟

1- هماهنگ ساختن موسسات  2- دفاع از حقوق محرومان

3- رسیدگی به در گیری مردم و گروهها  4- همه موارد 

6) « رشد و سعادت مردم» هدف اصلی کدام حکومت می باشد ؟

1- جمهوری       2- الهی        3- سلطنتی       4- غیرالهی

7) مهمترین رکن حکومت اسلامی کدام است ؟

1- قوه مجریه     2-  مجلس خبرگان      3- رهبری      4- قوه قضائیه

8) «رئیس قوه مجریه» کیست ؟

1- رئیس جمهور  2- رئیس مجلس شورای اسلامی  3- رئیس مجلس خبرگان     4- رهبری

9) دو رکن اصلی «قوه مقننه» کدام است ؟

1- مجلس شورای اسلامی  و مجلس خبرگان   2- شورای نگهبان و مجلس خبرگان 

3- مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان     4- شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

 10) وظیفه «قوه مقنّنه» کدام است ؟

1- اجرای قانون     2- قانون گذاری      3- نظارت بر اجرای قانون       4- موارد1 و3

11- مهمّترین وظیفه مجلس چیست ؟

الف)قانونگذاری           ب)اجرای قانون          ج)استیضاح        د)تحقیق وبررسی

12- مردم با کدام یک از موسسات زیر به  طور غیرمستقیم سر وکا ر دارند؟

الف)   بانک                ب)مدرسه               ج) پست            د)سازمان برنامه وبودجه

13-یک جور لباس پوشیدن جزء کدام نوع از هنجارها است؟

الف) دینی                 ب) آموزشی            ج) اجتماعی        د)حکومتی

14-هرپیشنهادی اگر به صورت قانون در آید در مرحله اول در کجا به بحث ومشورت گذاشته می شود؟

الف) جلسه علنی       ب)  کمیسیون         ج) هیئت رئیسه        د) جلسه غیرعلنی      

15- در کشور ما نمایندگان مجلس برای مدت چند سال انتخاب میشوند؟

 الف)  8 سال                ب) 5 سال               ج) 4 سال           د)  6 سال

16-رشد وسعادت مردم هدف اصلی کدامیک از حکومتهای زیر می باشد؟

الف) حکومت الهی      ب) حکومت غیر الهی     ج)حکومت جمهوری     د) همه حکومتها

17- برای اداره جامعه چه چیزی لازم است؟

الف) مؤسسات          ب) حکومت                   ج) قانون                 د) موارد ب و ج

18- هدف مشترک همه موسسات چیست؟

الف) تأمین غذا ومسکن    ب) ایجاد کار       ج) تامین نیازهای مردم     د) ایجاد در آمد

19-کدام ارکان مسئولیت نظارت براجرای قوانین را به عهده دارد؟

الف) قوه مقنّنه          ب) قوه قضائیه          ج) قوه مجریه         د) رهبری

 20- در زمان گذشته بیشتر نیاز های انسان چگونه بر طرف می شد؟

الف- توسط قبیله          ب- توسط خود فرد          ج- در محیط روستا                  د- در محیط خانواده

21- امروزه مردم نیاز های خود را از چه طریقی رفع می کنند؟

الف- توسط خانواده     ب- توسط گروهها            ج- توسط موسسات                  د- توسط نهادها

22- کدام سازمان تقویت کننده و هماهنک کننده ی سازمانهای مرتبط با علوم و فنون هسته ای است؟

الف- بازرسی کل کشور      ب- صدا و سیما         ج- سازمان انرژی اتمی             د- امور اداری و استخدامی

23- هدف مشترک همه ی مؤسسات چیست؟

الف- رفع نیاز های جامعه    ب- رفع نیازهای اقتصاىی       ج- ایجاى نظم و هماهنگی           د- ایجاد شغل

24- در چه صورت یک جامعه می تواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و به هدف های خویش برسد؟

الف- همه  ی مؤسسات آن به طور هماهنگ و یک پارچه عمل کنند     ب- همه ی مؤسسات آن مستقل از یکدیگر باشند.

ج- همه ی مؤسسات آن کارشان را انجام دهند.                                د- بر همه ی مؤسسات آن نظارت شود.

 25- در یک جامعه برای اینکه نظم و هماهنگی برقرار باشد چه چیزهایی لازم است ؟

الف- همه ی مؤسسات آن به طور هماهنگ با یکدیگر کار کنند .  ب‌-  مردم و مؤسسات قوانین و مقررات را رعایت کنند.

ج- هرکس به وظایف خود عمل کند.                                      د- همه ی موارد.

26- عملکرد هر مؤسسه نسبت به مؤسسه دیگر .............است.

الف- وابسته                       ب- مستقل                  ج- مکمّل                           د- ب و ج

27- جمله« هر کس به وظیفه خود عمل کند » جزو کدام یک از موارد زیر است؟

الف- ایجاد نظم و هماهنگی میان جامعه     ب- عملکرد قانون   ج- وظیفه حکومت     د- وظیفه بانک

28- حکوکت در جامعه مشابه به کدام اندام در بدن است؟

الف- قلب                          ب- مغز                        ج- سلسله اعصاب          د- ستون فقرات

29- حفظ ارزشهای دینی و ملی کشور از وظایف ............است که بوسیله ...............تامین می شود.

الف- قانون،مسئولان کشور                            ب- حکومت ، مدارس –رسانه ها و قوانین حکومتی

ج- رهبر ، هیئت وزیران و قوه قضئیه              د- قانون ، مدارس – قوانین حکومتی و رسانه ها

30- جامعه قلمرو مشترکی دارد و وظیفه هدایت آن بر عهده ی .............است.

الف- مردم                      ب- حکومت                  ج- رهبر                         د- قانون اساسی

31- اگر در جامعه ای حکومت نباشد ، چه اتفاقی می افتد ؟

الف- جامعه به حیات خود ادامه می دهد.                         ب- جامعه از نظر اقتصادی عقب می افتد.

ج- کار همه ی بخشها مختل می

/ 2 نظر / 11 بازدید
چهارمحالي

از مطالب شما استفاده كردم خيلي خوب بود انشاالله بتوانيم از نمونه سوالات نهايي سوم هم در وبلاگتان ا ستفاده كنيم با تشكر ( همكار )